APTARTAS SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO KLAUSIMAS

APTARTAS SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO KLAUSIMAS

Socialinių reikalų ir darbo komitete aptartas socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo klausimas.

Vykdydamas 2011 m. gruodžio 1 d. priimto Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo parlamentinę kontrolę (socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti 2012 metais skirti atitinkamai 1 procento šalpos išmokoms mokėti skirtų lėšų iš šalpos išmokų administravimo lėšų, sudarančių iki 4 procentų šioms išmokoms mokėti skirtų lėšų, ir 1,5 procento socialinei pašalpai ir kompensacijoms skirtų lėšų iš piniginės socialinės paramos administravimo lėšų, sudarančių 4 procentus socialinei pašalpai ir kompensacijoms skirtų lėšų; pavedimą Vyriausybei parengti ir priimti Vyriausybės nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimą, kuriame būtų padidinti socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir tarifiniai atlygiai (koeficientai)).
Svarstant šį klausimą dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, profesinių sąjungų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai. Komitetas išklausė informaciją ir diskutavo apie minėtų įstatymų nuostatų įgyvendinimą.
2012 metais savivaldybių ir valstybės biudžetinėse įstaigose bei seniūnijose socialinį darbą dirba apie 7,6 tūkst. darbuotojų. Jų darbo užmokesčiui padidinti 2012 metams skirta 19,21 mln. Lt, iš jų 12,45 mln. Lt – savivaldybėms, 6,76 mln. Lt – valstybės asignavimų valdytojams (Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms).
Įgyvendindama minėtus įstatymus, 2011 m. gruodžio 28 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 1534 nuo 2012 m. sausio 1 d. 2012 metams padidino biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančiųjų tarnybinius atlyginimus, didindama minimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą vidutiniškai 30 procentų ir siaurindama tarnybinio atlyginimo koeficientų schemų ribas. Socialinės apsaugos ir darbo ministras pakeitė 2009 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. A1-22, nustatantį detalius socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientus.
Darbo užmokestis 2012 metais didėja vidutiniškai apie 10 procentų. Darbo užmokestis 2012 metų I ketvirtį buvo padidintas 6,35 tūkst. socialinį darbą dirbančių darbuotojų. Per 2012 metų I ketvirtį šiam tikslui panaudota 2128,7 tūkst. Lt (11,1 proc. lėšų). Darbo užmokestis buvo didinamas įvairiai: dalis savivaldybių didino tarnybinio atlyginimo koeficientus, dalis skyrė priedus, dalis – abiem būdais.
Priežastys, dėl kurių I ketvirtį savivaldybės panaudojo dvigubai mažiau lėšų nei galėjo, buvo įvardytos šios: dalis savivaldybių (25 iš 60-ies) nespėjo panaudoti gautų lėšų I ketvirtį, nes savivaldybių tarybų posėdžiai šiuo klausimu vyko 2012 metų kovo mėn. antroje pusėje; I ketvirtį panaudotos išlaidos apėmė sausio ir vasario mėn. darbo užmokestį.
Komiteto nariai domėjosi, dėl kokių priežasčių darbo užmokestis padidintas ne visiems socialinį darbą dirbantiems darbuotojams; kodėl darbo užmokesčiui padidinti reikėjo savivaldybių tarybų sprendimų; ar dėl padidintų koeficientų ir teisės aktų nuostatų darbo užmokestis visiems padidės tik metų pabaigoje; kaip didinamas darbo užmokestis – ar didinant koeficientus, ar skiriant priedus; ar padidinti mažiausi atlyginimai; kodėl reikalingos sutartys tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių perduoti lėšoms darbo užmokesčiui padidinti.
Svarstydamas 2012 metų situaciją, Komitetas priminė, kad 2011 metais buvo kita galimybė padidinti socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestį, tačiau ne visos savivaldybės ta galimybe pasinaudojo. Vyriausybė 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 95 nuo 2011 m. vasario 1 d. leido savivaldybėms 2011 metais nepanaudotas specialiąsias tikslines dotacijas, numatytas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms administruoti, o nuo 2011 m. spalio 1 d. – nepanaudotas specialiąsias tikslines dotacijas, numatytas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirti biudžetinių įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir seniūnijų specialistų, dirbančių socialinį darbą, priedams ir priemokoms iki 50 procentų darbuotojo tarnybinio atlyginimo dydžio bei valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti. Per 2011 metus iš viso minėtų socialinį darbą dirbančiųjų priedams buvo išleista 4571,5 tūkst. Lt. Priedus ir priemokas mokėjo 45 savivaldybės (iš 60-ies).
Komitetas konstatavo, kad ankstesnis – 2011 metų – principas didinti socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestį tinkamai nepasiteisino, ir išreiškė nuogąstavimą, jog naujasis – 2012 metų – principas taip pat nepasiteisins. Komitetas paprašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skubiai pateikti visus 2012 metų I ketvirčio duomenis apie socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio dydžius, ir nutarė tęsti parlamentinę kontrolę 2012 metų birželį.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto
biuro patarėja Dalia Aleksejūnienė

Komentarai išjungti.