Atnaujinta kolektyvinių sutarčių registravimo ir skelbimo tvarka

Atnaujinta kolektyvinių sutarčių registravimo ir skelbimo tvarka

2021 m. balandžio 2 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės įsakymu Nr. A1-280 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas:

 1. patikslintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės, kurioje viešai
  skelbiamos Kolektyvinių sutarčių registre registruotos kolektyvinės sutartys, interneto svetainės
  adresas – https://socmin.lrv.lt;
 2. šio aprašo 3 punkte atsisakyta dokumentų teikimo faksu ir patikslinti paraiškoje
  užregistruoti kolektyvinę sutartį nurodomi duomenys – papildomai turi būti nurodyta darbuotojų,
  kuriems bus taikoma kolektyvinė sutartis jos įsigaliojimo dieną, skaičius;
 3. papildyta Kolektyvinių sutarčių registre ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  interneto svetainėje skelbiamais duomenimis apie kolektyvinę sutartį – kolektyvinės sutarties
  rūšis, kolektyvinės sutarties kopija ir (arba) jos pakeitimų kopija, kurioje yra kolektyvinę sutartį
  pasirašiusių asmenų vardai, pavardės, pareigos ir parašai (kiti asmens duomenys, jeigu tokių yra
  dokumente, neskelbiami);
 4. patikslinta, kokius duomenis reikia nurodyti teikiant prašymą panaikinti kolektyvinės
  sutarties registravimą – prašyme panaikinti kolektyvinės sutarties registravimą turi būti nurodyta
  profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos
  pavadinimas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kolektyvinės
  sutarties rūšis, kolektyvinės sutaries galiojimo / nutraukimo data ir kolektyvinės sutarties
  nutraukimo pagrindas;
 5. papildyta nuostata dėl asmens duomenų apsaugos ir duomenų subjektų teisių
  įgyvendinimo.

Žemiau pateikiame pilną aprašo dokumentą.

Komentarai išjungti.