LR SEIME BUS APTARTAS LSDP IR LPSK SUSITARIMAS

LR SEIME BUS APTARTAS LSDP IR LPSK SUSITARIMAS

2014 m. lapkričio 18 d. 16.00 val., LR Seime  vyks susitikimas su LSDP.

Susitikimo metu ketinama  aptarti 2012 m. rugpjūčio 25 d. susitarimą  „Dėl bendros žmonių gerovės didinimo politikos vykdymo“.

 

SUSITARIMAS

„Dėl bendros žmonių gerovės didinimo politikos vykdymo“

 

2012 m. rugpjūčio 25 d.

Vilnius

 

Lietuvos socialdemokratų partija, kodas 191362889, adresas: B. Radvilaitės g. 1, LT-01124 Vilnius, atstovaujama pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, kodas 195752790, adresas: J. Jasinskio g. 9-213, LT-01111 Vilnius, atstovaujama pirmininko Artūro Černiausko, atstovaudamos dirbantiems žmonėms, šiuo susitarimu numato vykdyti bendrą žmonių gerovės didinimo politiką, priimdamos ir vykdydamos sprendimus ekonominės ir socialinės raidos srityje.

Lietuvos socialdemokratų partija ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pagal galimybes ir atsakomybę susitaria ir įsipareigoja siekti, kad:

1. Būtų nuolatos įgyvendinami su šiuo susitarimu susiję Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tikslai ir programinės nuostatos.

2. Kylant Lietuvos ekonomikai proporcingai kiltų žmonių minimalusis gyvenimo lygis.

3. Mažėtų ekonominė ir socialinė atskirtis tarp turtingiausių ir skurstančių žmonių.

4. Būtų įvesta progresinė gyventojų pajamų mokesčio sistema.

5. Būtų galimybė pelno mokesčiui taikyti progresyvaus apmokestinimo tarifus, atsižvelgiant į vidutinį atlyginimą įmonėje.

6. Įstatymu būtų įtvirtintas minimaliosios mėnesinės algos reguliavimas, siejant ją su bendrojo vidaus produkto augimu, infliacijos svyravimu ir vidutiniu darbo užmokesčiu.

7. Kiekvienoje įmonėje būtų aiški darbo apmokėjimo sistema.

8. Teisės aktai, reguliuojantys darbo santykius viešajame ir privačiame sektoriuose, būtų keičiami tik susitarus socialiniams partneriams.

9. Būtų šalinamos kliūtys, trukdančios darbuotojams tartis dėl darbo sąlygų. Liberalizuoti kolektyvinių ginčų (taip pat ir streikų) procedūras.

10. Didėtų darbuotojų apsauga nedarbo metu. Nedarbo išmokas nustatyti ne mažesnes kaip 50% buvusio atlyginimo dydžio. Mokėjimo terminą numatyti ne trumpesnį kaip 1 metai, atsižvelgiant į darbo stažą.

11. Į viešųjų pirkimų sąlygas būtų įtrauktos nuostatos dėl vidutinio darbo užmokesčio ir darbuotojų saugos bei sveikatos būklės įmonėje.

12. Apmokėjimas už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, būtų reglamentuotas įstatymu.

13. Valstybinė darbo inspekcija turėtų daugiau teisių ir išteklių, padaryti ją tiesiogiai pavaldžią Vyriausybei.

14. Lietuvos Respublikos Seimo statute ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme būtų įtvirtinti atvejai, kai Trišalės tarybos išvada yra būtina.

15. Biudžetiniame sektoriuje būtų pasirašyti šakiniai kolektyviniai susitarimai.

16. Šalių atstovai kartą per ketvirtį susitiktų aptarti šio susitarimo nuostatų vykdymo.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.