LVTPS ĮSTATAI

LVTPS ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA

Juridinių asmenų registre

2016 m. spalio 13 d.

Kodas 190778692

 

PATVIRTINTA

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių

ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos

VI suvažiavime 2016 m. rugsėjo 16 d.

                                                                                     

  

LIETUVOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

 

ĮSTATAI

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo (toliau – LR PSĮ) nustatyta tvarka valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų (toliau kartu – darbuotojai) įsteigta šakos Profesinė sąjunga – savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus. Profesinė sąjunga yra socialinis partneris – darbuotojų atstovas.

1.2. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, šiais įstatais ir turi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK), LR PSĮ ir kitų įstatymų nustatytas teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

1.3. Profesinė sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, nuosavybės teise turintis ir (ar) valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka. Profesinė sąjunga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Profesinė sąjungos tikslas – atstovauti ir ginti darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus, tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Profesinė sąjunga savo veikloje nesiekia pelno. Profesinė sąjunga, siekdama šiuose įstatuose numatytų tikslų, gali užsiimti leidybine, gamybine-ūkine veikla.

Profesinė sąjunga turi antspaudą ir dokumentų formas su visu jos pavadinimu. Profesinė sąjunga turi sąskaitas  Lietuvos Respublikoje veikiančiuose bankuose. Profesinė sąjunga gali būti paramos teikėja ir gavėja.

1.4. Sprendimą dėl Profesinės sąjungos buveinės priima jos valdyba.

1.5. Profesinės sąjungos veiklos laikotarpis neribotas.

1.6. Profesinė sąjunga veikia įmonėse, organizacijose (toliau kartu – įstaigos), kuriose yra įsteigtos Profesinės sąjungos pirminės grupės ir/arba kur veikia pirminės profesinės sąjungos – juridiniai asmenys.

1.7. Profesinė sąjunga gali jungtis į nacionalines ir tarptautines organizacijas.

2. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR TEISĖS

2.1. Profesinės sąjungos veiklos sritys yra: darbuotojų profesinių darbo, ekonominių, socialinių teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas individualiuose ir kolektyviniuose darbo santykiuose, teisinių paslaugų savo nariams teikimas, savo narių ir kitų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, spaudos leidinių leidyba, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla bei kita panaši veikla, siekianti padėti darbuotojams apginti savo interesus.

2.2. Profesinės sąjungos veiklos tikslai:

2.2.1. atstovauti ir ginti darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose;

2.2.2. atstovauti darbuotojams kolektyviniuose darbo santykiuose;

2.2.3. kolektyvinėse derybose siekti teisingo apmokėjimo už darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, geresnių darbo sąlygų ir darbo santykių stabilumo;

2.2.4. padėti savo nariams tinkamai apginti savo pažeistas teises;

2.2.5. šviesti darbuotojus darbo teisės, profesinių sąjungų veiklos ir kitose srityse, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją;

2.2.6. skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu – darbdaviu;

2.2.7. prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo (teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir pan.);

2.2.8. vykdyti gamybinę-ūkinę ir kitokią veiklą, stiprinančią profesinę sąjungą ir neuždraustą Lietuvos Respublikos įstatymais.

2.3. Licencijuojamai veiklai, numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose, turi būti gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos pavedimu įgaliotos institucijos išduota licencija (leidimas).

2.4. Vykdydama savo veiklą Profesinė sąjunga turi tokias LR DK ir LR PSĮ numatytas teises:

2.4.1. sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;

2.4.2. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo įstaigoje;

2.4.3. organizuoti ir valdyti streikus ir kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę;

2.4.4. teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms;

2.4.5. vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;

2.4.6. saugoti darbuotojų teises reorganizuojant ar likviduojant įstaigas;

2.4.7. gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį ir numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;

2.4.8. skųsti darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus ir veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises;

2.4.9. teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;

2.4.10. atstovauti savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo ir savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės institucijose ir teismuose;

2.4.11. sudaryti susitarimus su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis;

2.4.12. iš valstybės institucijų gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės institucijos privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;

2.4.13. siūlyti traukti atsakomybėn asmenis, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų;

2.4.14. rengti susirinkimus, įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius.

3. PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS BEI PAREIGOS

3.1. Profesinės sąjungos nariais gali būti visų specialybių darbuotojai, dirbantys įstaigose, nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, taip pat profesinės sąjungos (juridiniai asmenys), pripažįstančios šiuos įstatus.

3.2. Profesinės sąjungos nariais gali likti buvę darbuotojai.

3.3. Į Profesinę sąjungą įstojama pateikus raštišką prašymą Profesinei sąjungai. Prašyme įsipareigojama mokėti nustatyto dydžio ir nustatytais terminais nario mokestį. Likvidavus pirminę profesinę sąjungą ar pateikus raštišką prašymą dėl išstojimo iš Profesinės sąjungos, privalo būti įvykdyti visi finansiniai įsipareigojimai Profesinei sąjungai. Sprendimą dėl nario priėmimo priima Profesinės sąjungos valdyba. Atsisakyti priimti į Profesinę sąjungą galima tik tuo atveju, jei asmuo pagal įstatus negali būti Profesinės sąjungos narys arba yra pagrindas įtarti, kad, būdamas Profesinės sąjungos nariu, jis savo veikla sąmoningai kenks Profesinės sąjungos interesams ar kompromituos ją.

3.4. Profesinės sąjungos nariams gali būti išduodamas Profesinės sąjungos nario pažymėjimas.

3.5. Iš Profesinės sąjungos išstojama pateikus raštišką prašymą ir grąžinus nario pažymėjimą be atskiro Profesinės sąjungos valdymo organų sprendimo. Narystė Profesinėje sąjungoje nepasibaigia nutrūkus nario darbo santykiams su įstaiga, jei nėra Profesinės sąjungos nario prašymo dėl išstojimo. Profesinės sąjungos pirmininkas turi teisę pašalinti narį iš Profesinės sąjungos, jei narys daugiau kaip 3 mėnesius be pateisinamos priežasties nesumoka nario mokesčio arba savo veikla, nesuderinama su šių įstatų numatytais Profesinės sąjungos tikslais, sąmoningai kenkia Profesinės sąjungos interesams ar kompromituoja ją. Sprendimą dėl profesinės sąjungos (juridinio asmens) pašalinimo priima valdyba.

Pasibaigus narystei Profesinėje sąjungoje, nario mokestis negrąžinamas. Jeigu yra nario mokesčio įsiskolinimas, jis privalo būti sumokėtas.

3.6. Profesinės sąjungos narys turi šias neturtines teises:

3.6.1. būti atstovaujamas Profesinės sąjungos valdymo organuose;

3.6.2. būti išrinktas į Profesinės sąjungos valdymo organus;

3.6.3. gauti visą informaciją apie Profesinės sąjungos veiklą;

3.6.4. apskųsti teismui Profesinės sąjungos valdymo organų sprendimus, jei jie prieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ar įstatams;

3.6.5. teikti siūlymus Profesinės sąjungos suvažiavimui, valdybai, įgaliotinių tarybai ir pirmininkui visais Profesinės sąjungos veiklos klausimais. Siūlymą gavęs Profesinės sąjungos valdymo organas privalo jį apsvarstyti ir priimti dėl jo sprendimą.

3.7. Profesinės sąjungos narys turi šias pareigas:

3.7.1. vykdyti šių įstatų reikalavimus;

3.7.2. mokėti Profesinės sąjungos nustatyto dydžio nario mokestį;

3.7.3. informuoti Profesinės sąjungos pirmininką arba Profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininką apie savo asmens duomenų pasikeitimą;

3.7.4. sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis.

3.8. Profesinės sąjungos narys – fizinis asmuo – savo pareigą mokėti Profesinės sąjungos nario mokestį įvykdo, pateikdamas darbdaviui prašymą išskaičiuoti iš jo darbo užmokesčio nario mokestį ir jį pervesti į Profesinės sąjungos sąskaitą arba mokėdamas nario mokestį asmeniškai, pateikęs Profesinei sąjungai prašymą, kuriame nurodo savo atlyginimo dydį. Profesinės sąjungos narys – juridinis asmuo – iki nustatytos datos nario mokestį perveda į Profesinės sąjungos sąskaitą.

4. PROFESINĖS SĄJUNGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

4.1. Profesinės sąjungos valdymo organai yra centriniai (suvažiavimas, valdyba, įgaliotinių taryba, pirmininkas ir jo pavaduotojai) ir pirminės grupės (visuotinis susirinkimas, pirminės grupės pirmininkas ir, jei sudaromas, pirminės grupės komitetas).

4.2. Profesinės sąjungos suvažiavimas yra aukščiausias Profesinės sąjungos valdymo organas.

Profesinės sąjungos kolegialus valdymo organas yra Profesinės sąjungos valdyba.

Profesinės sąjungos nuolatinis vienasmenis valdymo organas yra Profesinės sąjungos pirmininkas (toliau – pirmininkas).

4.3. Profesinės sąjungos pirminės grupės yra Profesinės sąjungos struktūriniai padaliniai, turintys dalinį savarankiškumą, jiems suteiktą šių įstatų ir pirminės grupės reglamentą. Jiems gali būti taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) normos, reglamentuojančios juridinių asmenų filialus, jei jos registruojamos juridinių asmenų registre (kaip filialai).

Suvažiavimas

4.4. Suvažiavimą šaukia pirmininkas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. Jame privalomai aptariama pirmininko ataskaita apie Profesinės sąjungos veiklą ir jos finansinę būklę. Suvažiavimo atstovavimo normas ir delegatų rinkimo tvarką nustato Profesinės sąjungos valdyba.

4.5. Suvažiavimo kompetencija:

4.5.1. keičia ir papildo įstatus;

4.5.2. penkeriems metams renka valdybos narius;

4.5.3. penkeriems metams renka pirmininką, kuris yra įgaliotinių tarybos pirmininkas ir kito suvažiavimo delegatas. Pirmininku išrenkamas kandidatas, surinkęs daugiausia suvažiavime dalyvavusių delegatų balsų;

4.5.4. penkeriems metams renka kontrolės komisijos narius;

4.5.5. tvirtina pirmininko ataskaitą;

4.5.6. priima sprendimą likviduoti ar reorganizuoti Profesinę sąjungą, taip pat sprendimus dėl Profesinės sąjungos jungimosi su kitomis organizacijomis;

4.5.7. nustato Profesinės sąjungos veiklos kryptis;

4.5.8. gali priimti nutarimus bet kokiais kitais Profesinės sąjungos veiklos klausimais.

4.6. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų delegatų.

Jei į suvažiavimą nesusirenka reikiamas nutarimams priimti delegatų skaičius, ne vėliau kaip per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris gali priimti nutarimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus, bet tik pagal neįvykusio suvažiavimo darbotvarkę.

4.7. Suvažiavimas sprendimus priima paprasta dalyvaujančių delegatų balsų dauguma, jeigu šie įstatai nenustato kitaip.

Sprendimai dėl Profesinės sąjungos įstatų keitimo, jos likvidavimo, reorganizavimo ir jungimosi su kitomis organizacijomis priimami 3/4 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Suvažiavime rašomas protokolas pagal LR CK 2.90 ir 2.91 straipsnių nustatytas taisykles, į jį įrašomi priimti nutarimai (sprendimai). Suvažiavimas, patvirtindamas reglamentą, nustato savo darbo procedūrinę tvarką.

4.8. Suvažiavimą organizuoja pirmininkas ir jo pavaduotojai. Suvažiavimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi pirmininkas ir ne mažiau kaip 1/4 valdybos arba įgaliotinių tarybos narių. Pirmininkas privalo informuoti Profesinės sąjungos pirmines grupes ir Profesinės sąjungos narius apie suvažiavimo laiką, vietą ir darbotvarkę ne vėliau kaip likus dvejiems mėnesiams iki suvažiavimo, o rengiant neeilinį suvažiavimą – ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Pranešimai apie suvažiavimą laikomi įteikti tinkamai, jei yra išsiųsti Profesinės sąjungos žinomu nario elektroniniu paštu. Toks pranešimas gali būti skelbiamas vietiniame dienraštyje.

Valdyba

4.9. Valdyba yra kolegialus Profesinės sąjungos valdymo – darbuotojų atstovaujamasis organas. Ją sudaro:

4.9.1. penkeriems metams suvažiavime išrinkti 8 nariai;

4.9.2. pirmininkas, kuris tampa valdybos posėdžio pirmininku;

4.9.3. jaunimo centro ir moterų centro pirmininkai (jų nesant – juos pavaduojantys asmenys).

4.10. Valdybos posėdžius šaukia pirmininkas ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Valdyba gali priimti sprendimus, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų jos narių. Valdybos posėdžiai protokoluojami pagal LR CK 2.90 ir 2.91 str., į protokolą įrašomi priimti sprendimai.

4.11. Neatidėliotinais atvejais valdybos nariai gali balsuoti elektroniniu paštu, išsiunčiant jiems balsavimo biuletenį ir nustačius terminą, iki kurio valdybos nariai pateikia balsavimo biuletenį. Šiuo atveju sprendimas priimamas, jei už jį elektroniniu paštu balsavo daugiau kaip pusė visų valdybos narių.

4.12. Valdybos kompetencija:

4.12.1. patvirtina parengtą šakinės/teritorinės kolektyvinės sutarties projektą prieš perduodant ją pasirašyti pirmininkui;

4.12.2. pirmininkui ar jo pavaduotojams atsistatydinus arba dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų, iki suvažiavimo skiria laikinai einantį pirmininko pareigas;

4.12.3. duoda sutikimą arba atsisako duoti sutikimą darbdaviams atleisti pirmininką arba valdybos narius arba skirti jiems drausmines nuobaudas;

4.12.4. priima sprendimą paskelbti streiką ir sudaro streiko komitetą arba pati atlieka šią funkciją;

4.12.5. dalyvauja konsultacijose su darbdaviais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais;

4.12.6. kviečia įgaliotinių tarybos posėdžius, konferencijas, numato darbotvarkes;

4.12.7. steigia Profesinės sąjungos komisijas ir tvirtina jų darbo reglamentus;

4.12.8. turi LR DK 22 straipsnyje numatytas darbuotojų atstovo teises;

4.12.9.laikinai sumažina, atideda arba atleidžia Profesinės sąjungos narius nuo nario mokesčio mokėjimo, kai jie negali tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų;

4.12.10. priima sprendimą dėl Profesinės sąjungos buveinės;

4.12.11. nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas;

4.12.12. nustato ir tvirtina Profesinės sąjungos administracijos struktūrą, etatų skaičių ir darbo užmokestį;

4.12.13. siūlo įgaliotinių tarybai nario mokesčio, stojamojo mokesčio, tikslinių rinkliavų dydžius ir mokėjimo tvarką;

4.12.14. gali priimti sprendimus bet kokiais kitais Profesinės sąjungos veiklos klausimais, kurie nustatyti šiuose įstatuose ir kurie nepriklauso suvažiavimo kompetencijai.

4.13. Valdyba savo sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

Pirmininkas

4.14. Nuolatinis vienasmenis Profesinės sąjungos valdymo organas yra pirmininkas. Pirmininkas renkamas penkeriems metams ir atleidžiamas suvažiavimo. Pirmininkas vadovauja veiklai ir tvarko Profesinės sąjungos reikalus, išskyrus klausimus, priskirtus suvažiavimo arba valdybos kompetencijai. Pirmininkas ir jo pavaduotojai yra darbuotojų atstovaujamieji valdymo organai.

4.15. Pirmininkas:

4.15.1. tvarko Profesinės sąjungos lėšas ir kitą turtą, juo disponuoja;

4.15.2. atstovauja Profesinei sąjungai be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis;

4.15.3. atstovauja Profesinės sąjungos nariams jų prašymu teisme, valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su darbdaviu, bylose dėl darbo teisinių santykių arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis;

4.15.4. organizuoja Profesinės sąjungos darbą;

4.15.5. vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;

4.15.6. atstovauja Profesinei sąjungai ir jo nariams santykiuose su darbdaviu, išskyrus klausimus, priskirtus valdybos kompetencijai, turi LR DK 22 straipsnyje numatytas darbuotojų atstovo teises;

4.15.7. parenka ir derina su valdyba Profesinės sąjungos samdomų darbuotojų kandidatūras. Valdybai pritarus, sudaro su jais darbo sutartis arba atleidžia juos iš darbo. Vadovauja samdomiesiems darbuotojams ir kontroliuoja jų darbą;

4.15.8. pasirašo Profesinės sąjungos vardu teritorinę/šakinę kolektyvinę sutartį kai jai pritaria valdyba, taip pat įstaigos kolektyvinę sutartį, jei įstaigoje, kur yra Profesinės sąjungos narių, nesudaryta pirminė organizacija;

4.15.9. pasirašo kitus Profesinės sąjungos siunčiamus dokumentus ir sutartis, išskyrus priskirtus suvažiavimo ir valdybos kompetencijai;

4.15.10. teikia juridinių asmenų registrui duomenis apie Profesinę sąjungą;

4.15.11. šaukia suvažiavimą;

4.15.12. siūlo suvažiavimui likviduoti ar reorganizuoti Profesinę sąjungą;

4.15.13. tvirtina ir Profesinėje sąjungoje registruoja pirminių organizacijų reglamentus;

4.15.14. priima kitus sprendimus dėl Profesinės sąjungos veiklos, kurie nepriklauso suvažiavimo ir valdybos kompetencijai;

4.15.15. leidžia įsakymus vidaus darbo organizavimo klausimais;

4.15.16. dalyvauja dvišalėse, trišalėse derybose;

4.15.17. iš valdybos narių skiria ne daugiau kaip 3 pirmininko pavaduotojus.

4.16. Nesant pirmininkui, pirmininko pavaduotojai turi teises, numatytas šių įstatų 4.15.2 – 4.15.6, 4.15.8-4.15.9  ir 4.15.16 punktuose, taip pat kitas teises, kurias jiems atskiru įgaliojimu suteikia pirmininkas. Pirmininko pavaduotojų funkcijas nustato valdyba.

Įgaliotinių taryba

4.17. Įgaliotinių tarybą sudaro profesinių sąjungų – narių – pirmininkai (pirmininkui negalint dalyvauti – deleguoti atstovai), pirmininkas, valdybos nariai, moterų centro, jaunimo centro pirmininkai (jų nesant – juos pavaduojantys asmenys). Įgaliotinių tarybos nario įgaliojimus pirma laiko, jei reikia, atšaukia jį įgaliojusi organizacija ir per vieną mėnesį į jo vietą skiria kitą.

4.18. Įgaliotinių tarybos posėdžiai kviečiami jei reikia, o ataskaitinis posėdis – kartą per metus.

4.19. Apie posėdžio datą, vietą, darbotvarkę įgaliotinių tarybos nariams pranešama prieš 1 mėnesį.

4.20. Įgaliotinių tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių, o nutarimai – kai už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Įgaliotinių tarybos nutarimai ir sprendimai privalomi visiems Profesinės sąjungos nariams.

4.21. Įgaliotinių taryba:

4.21.1. organizuoja suvažiavime priimtų dokumentų įgyvendinimą;

4.21.2. svarsto ir tvirtina valdybos ir kontrolės komisijos ataskaitas;

4.21.3. sudaro komisijas, priima, papildo ir keičia komitetų, komisijų nuostatus, tvirtina įgaliotinių tarybos reglamentą. Jei būtina, keičia programą, sprendžia valdybos atsistatydinimo klausimus. Valdybos  ar kontrolės komisijos nariui negalint eiti savo pareigų, išrenka laikiną valdybos ar kontrolės komisijos narį, kurie vykdo pareigas iki artimiausio suvažiavimo;

4.21.4. svarsto ir tvirtina valdybos pateikto nario mokesčio, stojamojo mokesčio, tikslinių rinkliavų dydžius ir mokėjimo tvarką.

4.22.Įgaliotinių tarybai vadovauja pirmininkas.

Komisijos

4.23. Valdybos sprendimu gali būti steigiamos Profesinės sąjungos komisijos tam tikroms Profesinės sąjungos veiklos kryptims įgyvendinti. Jų darbo reglamentus tvirtina valdyba.

4.24. Profesinės sąjungos komisijos darbo reglamente gali būti numatyta, kad Profesinės sąjungos komisija yra darbuotojų atstovaujamasis organas (turi LR DK 22 straipsnyje numatytas darbuotojų atstovo teises), jos nariai vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, turi kitas darbo reglamente numatytas teises.

Pirminės organizacijos (padaliniai)

4.25. Profesinės sąjungos pirminė organizacija gali būti suformuojama įstaigoje, kurioje dirba ne mažiau kaip 5 profesinės sąjungos nariai. Profesinės sąjungos pirminė organizacija veikia pagal pirmininko patvirtintą reglamentą, kuriam pritarė įstaigos visuotinis narių susirinkimas. Pirminės organizacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, pirminės organizacijos pirmininkas ir, jei sudaromas, pirminės organizacijos komitetas. Darbuotojų atstovaujamieji organai yra pirminės organizacijos pirmininkas ir pirminės organizacijos komitetas.

4.26. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:

4.26.1. renka dvejiems metams pirminės organizacijos pirmininką ir komitetą, jei toks sudaromas;

4.26.2. renka delegatus į suvažiavimą;

4.26.3. priima sprendimą likviduoti pirminę organizaciją;

4.26.4. priima kitus sprendimus dėl pirminės organizacijos veiklos, kiek tai neprieštarauja šiems įstatams ir centrinių valdymo organų sprendimams.

4.27. Pirminės organizacijos pirmininko kompetencija:

4.27.1. atstovauja pirminei organizacijai Profesinės sąjungos centriniuose valdymo organuose;

4.27.2. atstovauja Profesinei sąjungai be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis, kiek tai susiję su Profesinės sąjungos pirminės organizacijos nariais ir interesais;

4.27.3. atstovauja Profesinės sąjungos nariams jų prašymu teisme, valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su darbdaviu, bylose dėl darbo teisinių santykių arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis, kiek tai susiję su Profesinės sąjungos pirminės organizacijos nariais ir interesais;

4.27.4. organizuoja Profesinės sąjungos pirminės organizacijos darbą;

4.27.5. vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę ir turi LR DK 22 straipsnyje numatytas darbuotojų atstovo teises;

4.27.6. atstovauja Profesinės sąjungos (pirminei organizacijai) ir jos nariams santykiuose su darbdaviu;

4.27.7. pasirašo Profesinės sąjungos vardu įstaigos kolektyvinę sutartį;

4.27.8. pasirašo kitus Profesinės sąjungos siunčiamus dokumentus ir sutartis, kai tai susiję su pirminės organizacijos interesais ir jei tai nepriklauso Profesinės sąjungos centrinių valdymo vienetų kompetencijai;

4.27.9. duoda sutikimą arba atsisako duoti sutikimą darbdaviui atleisti pirminės organizacijos komiteto narius arba skirti jiems drausminę nuobaudą;

4.27.10. priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo į Profesinę sąjungą toje įstaigoje, kur veikia jo vadovaujama pirminė organizacija;

4.27.11. turi kitas teises, nustatytas pirminės organizacijos reglamente.

4.28. Profesinės sąjungos pirminės organizacijos komiteto kompetenciją nustato pirminės organizacijos reglamentas. Šiuose įstatuose nereglamentuotus pirminių organizacijų veiklos klausimus reglamentuoja pirminės organizacijos reglamentas, tvirtinamas Profesinės sąjungos pirmininko.

5. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Profsąjungos finansinę kontrolę vykdo kontrolės komisija, susidedanti iš 3 narių, kuriuos renka suvažiavimas penkeriems metams. Kontrolės komisijos nariais negali būti valdybos nariai ir pirmininkas.

5.2. Kontrolės komisijos pirmininkas renkamas pirmame komisijos posėdyje iš išrinktų į kontrolės komisiją narių. Išrinktasis pirmininkas tampa kito suvažiavimo delegatu, kviečiamas į įgaliotinių tarybos posėdžius.                                   

5.3. Kontrolės komisija kontroliuoja, kaip įgyvendinami įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir uždaviniai, ar lėšos paskirstomos tikslingai, ar laikomasi įstatymų ir poįstatyminių aktų.

5.4. Kontrolės komisija dirba savarankiškai. Apie veiklą informuoja įgaliotinių tarybą ir pirmines profesinių sąjungų organizacijas, o atsiskaito suvažiavimui. Išaiškinusi pažeidimus, kontrolės komisija turi teisę reikalauti, kad pirmininkas sušauktų neeilinį suvažiavimą.

5.5. Profesinės sąjungos veiklos patikrinimas vykdomas ne rečiau kaip kartą per metus.

5.6. Valstybės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Profesinės sąjungos veiklą.

6. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS

6.1. Profesinės sąjungos lėšų šaltiniai:

6.1.1. lėšos iš nario mokesčio;

6.1.2. Lietuvos ir užsienio fondų skirtos tikslinės lėšos;

6.1.3. kitų asmenų suteikta parama;

6.1.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

6.2. Profesinės sąjungos turtą sudaro Profesinės sąjungos narių ir rėmėjų jai perduotas turtas, kitas teisėtai įgytas turtas. Profesinei sąjungai gali būti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais.

6.3. Pirmininkas turi teisę atidaryti Profesinės sąjungos sąskaitas Lietuvos Respublikoje veikiančiuose bankuose ir vienasmeniškai jomis disponuoti.

6.4. Profesinė sąjunga gali būti paramos gavėja ir teikti paramą valdybos nustatyta tvarka.

6.5. Profesinės sąjungos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

7. Pranešimų ir skelbimų paskelbimAS

7.1. Profsąjungos pranešimai ir skelbimai yra skelbiami LR CK nustatyta tvarka ir terminais.

7.2. Vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami respublikinėje spaudoje.

8. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

8.1. Profesinė sąjunga reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.

8.2. Profesinės sąjungos reorganizavimas – tai Profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos Profesinės sąjungos visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos.

Profesinė sąjunga gali būti reorganizuojama jungiant ir skaidant profesines sąjungas.

8.3. Profesinės sąjungos reorganizavimo sąlygas rengia pirmininkas. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina suvažiavimas.

8.4. Profesinė sąjunga likviduojama suvažiavimo nutarimu arba teismo sprendimu.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi šiuose įstatuose neaptarti Profesinės sąjungos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

Pirmininkė                                                                                                             

Irena Petraitienė

Komentarai išjungti.