KREIPIMASIS

KREIPIMASIS

lvtpsLIETUVOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮGALIOTINIŲ TARYBA

KREIPIMASIS
2010 m. sausio 29 d., Vilnius

Lietuvos Respublikos Prezidentei D.Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I.Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A.Kubiliui
Lietuvos Respublikos ministerijoms
Lietuvos savivaldybių asociacijai

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos nariai informuoti, kad nacionaliniame susitarime, kurį pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir socialiniai partneriai, laikinai, nuo 2009-08-01 iki 2011-01-01, diferencijuotai bus sumažintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės tarnautojų ir pareigūnų darbo užmokestis vidutiniškai 10 procentų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojams – 8 procentais. Tačiau faktiškai darbo užmokesčio fondui skiriamos lėšos mažinamos daugiau, vadinasi ir darbo užmokestis minėtiems darbuotojams 2010 metais mažinamas žymiai daugiau negu numatyta susitarime.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog dėl žymiai sumažinto valstybinių ir biudžetinių įstaigų finansavimo, kuris atskirais atvejais siekia 50 procentų praėjusių metų lygio, daugumoje įstaigų, organizacijų susidarė kritiška padėtis. Bandydamos „išgyventi”, įstaigos, organizacijos planuoja taupymo programas, kuriose pasitaiko priemonių, iš esmės prieštaraujančių teisės aktų normoms (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymui, Lietuvos Respublikos darbo kodeksui ir kt.).

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos narių nuomone, viešajame valdyme prioritetu turi būti laikomi žmogiškieji ištekliai. 2010 m. sausio 29 d. įvykęs LVTPS Įgaliotinių tarybos susirinkimas priėmė kreipimąsi, kuriame prašo Jūsų užtikrinti valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų socialines garantijas. Prašome inicijuoti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin.,1990, Nr.24-596; 2004, Nr.4-47) 6 straipsnio ir Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2009, Nr.152-6822) papildymą ir leisti kitas nepanaudotas lėšas ketvirtame metų ketvirtyje naudoti darbo užmokesčiui. Tokiu būdu bus užtikrinamos ne tik valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų socialinės garantijos, bet ir valstybės bei savivaldybių institucijų funkcijų vykdymas, socialinių paslaugų teikimas.

Raginame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo kanceliarijos, ministerijų, departamentų darbuotojus būti solidarius ir, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją bei prisiimant politinę ir socialinę atsakomybę, kartu su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojais eiti nemokamų atostogų ar kitais būdais taupyti šalies biudžeto lėšas, paviešinant šias iniciatyvas žiniasklaidoje.

Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinės sąjungos Įgaliotinių
tarybos pavedimu
Pirmininkė Irena Petraitienė

Komentarai išjungti.