Tarptautinė peticija „Demokratija darbe yra būtinybė!”

Tarptautinė peticija „Demokratija darbe yra būtinybė!”

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir kitos profesinės organizacijos kviečia Europos ir nacionalines institucijas veikti užtikrinant darbuotojų įsitraukimą į sprendimų priėmimą visose darbovietėse. Padidinti spaudimui visi europičiai kviečiami pasirašyti peticiją „Demokratija darbe yra būtinybė!”.

Ankstesnės krizės ir ši pandemija atskleidė: įmonėse su aktyvesniu darbuotojų įsitraukimu priimama daugiau ilgalaikių ir tvarių sprendimų, turinčių socialinę ir ekonominę naudą. Taip pat viešojo administravimo įstaigos ir organizacijos gauna naudos iš darbuotojų dalyvavimo užtikrinant paslaugų kokybę ir atskaitomybę.

Ir vis dėlto didelė dalis darbdavių pernelyg dažnai nevykdo savo teisinių įsipareigojimų laiku informuoti ir konsultuoti darbuotojų atstovus apie planus, turinčius įtakos pajamoms ir darbo sąlygoms. Tuo pat metu valdžios institucijos neužtikrina, kad demokratija darbe būtų iš tiesų įgyvendinama.

Peticijoje pažymima:

  • Europos institucijos ir nacionalinės vyriausybės turi imtis konkrečių ir greitų veiksmų, kad būtų užtikrintas veiksmingas darbuotojų teisių įgyvendinimas, t. y., kad jie būtų informuojami apie pokyčius, su jais būtų konsultuojamasi, kad darbuotojai aktyviau dalyvautų priimant sprendimus įmonėse ir viešojo administravimo institucijose.
  • Kviečiame Europos Komisiją atkreipti vyriausybių dėmesį į šį klausimą ir prireikus pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras bei paskelbti komunikatą, kuriame visose darbo vietose nurodoma pareiga laikytis darbuotojų teisių į informaciją ir konsultacijas.
  • Kviečiame Europos vyriausybes pateikti būtinus veiksmus, užtikrinančius, kad darbuotojų informavimo ir konsultavimo teisės darbe būtų gerbiamos tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu, būtų užtikrintos atgrasančios sankcijos už darbuotojų informavimo ir konsultavimosi teisių pažeidimus.
  • Mes raginame persvarstyti Europos darbo tarybų direktyvą ir sukurti naują horizontalią sistemą, susijusią su darbuotojų informavimu, konsultavimu ir dalyvavimu valdybos lygmeniu Europos įmonėse, naudojančiose įmonių mobilumo priemones.
  • ES socialinių partnerių susitarimas dėl centrinės valdžios administracijų darbuotojų ir valstybės tarnautojų restruktūrizavimo informavimo ir konsultavimosi teisių turi būti įgyvendinamas direktyva.

Darbuotojų atstovai bet kurioje Europos darbo vietoje, prieš priimdami sprendimą, turi turėti:

  • laiku gaunamą naujausią informaciją apie COVID-19 krizės poveikį įmonės strategijai, ekonominiams rezultatams, darbo sąlygoms;
  • pakankamai laiko ir išteklių atlikti išsamų informacijos, teikiamos su ekspertų pagalba, vertinimą, kad būtų galima rasti neigiamų reorganizavimo tokių, kaip atleidimas arba įmonės uždarymas, priemonių alternatyvas;
  • realią galimybę aptarti tas alternatyvas su atitinkamais sprendimus priimančiais asmenimis.

Kviečiame pasirašyti peticiją „Demokratija darbe yra būtinybė!”.

Parengė Lietuvos pramonės profeisnių sąjungų federacija

Komentarai išjungti.