Projektas „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“

Projektas „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“

Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais vyko penki seminarai pagal projektą „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“, kurį vykdo Lietuvos savivaldybių asociacija, kartu su partneriais – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga ir Norvegijos vietos ir regionų valdžios asociacija (KS). Projektas finansuojamas Norway Grant 2014 – 2021 m. finansavimo mechanizmo lėšomis.

Projekto tikslai:

  1. Sustiprinti socialinį dialogą ir socialinio dialogo šalių bendradarbiavimą.
  2. Paskatinti savivaldybių administracijas įsitraukti į socialinį dialogą paslaugų sektoriuje.
  3. Suteikti žinias ir praktinius įgūdžius socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų srityje.

Socialinis dialogas – tai yra pastoviai vykstantis bendravimas, bendradarbiavimas įvairiose grupėse, įvairiais lygiais siekiant bendro tikslo – susitarimo, projekto atveju,  derybų dėl kolektyvinių sutarčių ir jų pasirašymo. Socialinis dialogas yra svarbus kaip veiksminga konfliktų valdymo priemonė.

Projektui vykdyti buvo pasirinktos penkios pilotinės savivaldybės: Rokiškio Utenos, Trakų rajonų, Marijampolės ir Vilniaus miesto savivaldybių administracijos, kuriose veikia profesinės sąjungos. Į seminarus buvo kviečiami tose savivaldybėse veikiančių profesinių sąjungų bei administracijų (darbdavių atstovai).

Seminarų metu lektoriai dalyviams pateikė tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių. Lietuvoje socialinė partnerystė vykdoma nacionaliniu, šakos, teritorijos, darbdavio, darbovietės lygmeniu. Viešajame sektoriuje socialinius partnerius atstovauja darbuotojai, darbdaviams – valstybė, ar savivaldybės institucija. Savivaldybių vaidmuo, kaip kolektyvinės šalies, pasireiškia darbdavio ir teritorinio, (savivaldybės, ar apskrities) lygmens kolektyvinėse sutartyse. Kolektyvinių sutarčių pasirašymas auga, ypač viešajame sektoriuje. Jos sudaro apie 71 %, privačiame sektoriuje – 29 % . Jau susiderėta dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties ir dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo susitarimo.

Seminaruose buvo diskutuojama apie kolektyvines sutartis reglamentuojančių teisės normų taikymą, pasirengimą deryboms, kolektyvinių derybų tvarką, turinį, derėjimosi principus, derybininkų elgseną, apie kolektyvinių derybų viešajame sektoriuje ypatumus. Buvo parengtas ir dalijamas teritorinės kolektyvinės sutarties maketas. Vyko diskusijos.

Džiaugiamės, kad pilotinėse savivaldybėse, tiek ir nuotoliniu būdu vykusiuose seminaruose gausiai dalyvavo profesinių sąjungų atstovai. Tačiau ne visose projekte dalyvaujančiose savivaldybėse socialinis dialogas vyksta sklandžiai. Rokiškio rajono savivaldybėje vykusiame seminare iš septynių kviestų administracijos (darbdavio) atstovų neatvyko nei vienas. Matyt, kad šioje savivaldybėje bendravimo ir bendradarbiavimo tarp socialinių parnerių yra mažai. Viliamės, kad taip bus ne visada.

Tikime, kad šio projekto dėka bendradarbiavimas tarp socialinių partnerių  tik stiprės. Bus siekiama bendro tikslo – kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių pasirašymo.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.