Projektas „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“

Projektas „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS) įsijungė į projektą „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“. Projektą įgyvendina Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), Norvegijos vietos ir regionų valdžios asociacija ir LVTPS. Projektas finansuojamas Norvegijos Norway Grants 2014-2021 m. finansinio mechanizmo lėšomis. Projekto tikslas – skatinti socialinį dialogą savivaldybėse socialinių paslaugų srityje. Projekte dalyvauja penkios pilotinės savivaldybės: Marijampolės, Rokiškio, Trakų ir Utenos rajonų bei Vilniaus miesto.

Vasarą vyko tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti ir įvertinti socialinių paslaugų srityje pasirašytų kolektyvinių sutarčių įgyvendinimo praktiką Lietuvos savivaldybėse ir numatyti tolimesnes kolektyvinių sutarčių sudarymo ir tobulinimo galimybes. Tyrimas buvo skirtas penkioms pilotinėms savivaldybėms, tačiau apklausa buvo vykdoma ir kitose savivaldybėse. Buvo apklausiama suinteresuotų grupių atstovai: savivaldybių, socialinių įstaigų vadovai ir atstovai, profesinių sąjungų nariai bei neasocijuoti, profesinėms sąjungoms nepriklausantys nariai. Apklausa parodė, kad socialinio dialogo lygis atskirose savivaldybėse skiriasi.

Nacionalinės kolektyvinės sutarties ir Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pasirašymas ir sutarties pakeitimai paskatino profesinių sąjungų kūrimąsi ir narystės augimą, darbuotojai tapo aktyvesni. Tačiau iš vadovų pusės kilo nepasitenkinimas, dėl į derybų procesą  neįtrauktų savivaldybių administracijų, trūko informacijos apie derybas, nevyko konsultacijos. Kolektyvinėje sutartyje socialinės garantijos, kurios taikomos tik profesinių sąjungų nariams supriešino darbuotojus ir kėlė įtampą kolektyvuose. Apibendrinus tyrimą, buvo pateiktos išvados ir rekomendacijos:

  • Būtina ir toliau stiprinti socialinį dialogą savivaldybių lygmeniu.  
  • Skatinti teritorinių sutarčių socialinių paslaugų srityje pasirašymą, į derybų procesą  įtraukiant ir darbdavius.
  • Rengti bendrus mokymus apie socialinį dialogą darbdavių ir profesinių sąjungų atstovams.
  • Inicijuoti diskusijas, kas galėtų būti darbdavių atstovu derybose, koks galėtų būti savivaldybių lygmens darbdavių įsitraukimo į šį procesą mechanizmas. 
  • Darbdaviai turi suprasti profesinių sąjungų svarbą ir sudaryti sąlygas joms kurtis.

Gruodžio 16 d. Lietuvos savivaldybių asociacija organizavo virtualų forumą – diskusiją “Savivaldybių vaidmuo skatinant socialinį dialogą“. Forumas surengtas kaip dalis LSA įgyvendinamo projekto „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“ ir bendradarbiaujant su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga.

Renginio organizatorių teigimu, socialinio dialogo idėja Lietuvoje dar gana neišplėtota: pagal pagrindinius kiekybinius rodiklius Lietuva patenka tarp labiausiai neišvystytą socialinį dialogą turinčių šalių Europos Sąjungoje. Kitų šalių patirtis rodo, kad šią sritį ypač svarbu plėtoti vietos lygmeniu ir vadovaujantis tyrimo rekomendacijomis, skatinti savivaldybių administracijų dalyvavimą kolektyvinėse derybose ar pasirašant šakines bei teritorines kolektyvines sutartis.

Forume kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos, savivaldybių ir profesinių sąjungų atstovais buvo diskutuota apie socialinio dialogo plėtojimą savivaldybėse, teritorinių sutarčių socialinių paslaugų srityje pasirašymą. Profesinių sąjungų bei savivaldybių atstovams dalinantis savo patirtimi paaiškėjo, kad egzistuoja didelis mokymų apie socialinį dialogą bei deryboms būtinų praktinių įgūdžių poreikis.

Toliau įgyvendinant projekto veiklas planuojama inicijuoti mokymus apie kolektyvines derybas, kolektyvinių sutarčių pasirašymą, diskusijas, kas galėtų būti darbdavių atstovu derybose, koks galėtų būti savivaldybių lygmens darbdavių įsitraukimo į šį procesą mechanizmas, kokios būtinos sąlygos kurtis profesinėms sąjungoms.

LVTPS ir LSA informacija

Komentarai išjungti.