ETUC VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDYJE PRIIMTA REZOLIUCIJA

ETUC VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDYJE PRIIMTA REZOLIUCIJA

ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos) vykdomojo komiteto posėdyje, vykusio 2012 m. spalio 17 d., pritarta kvietimui lapkričio 14-ąją paskelbti  veiksmų ir solidarumo diena Europoje, tą dieną organizuoti įvairius renginius, tarp jų – streikus, demonstracijos, mitingus ir kitas protesto akcijas, sutelkiant Europos profesinių sąjungų judėjimą ties ETUC politikos tikslais, kurie nurodyti susitarime dėl socialinės Europos.

Europos profesinių sąjungų konfederacija išreiškia tvirtą nepritarimą griežtoms taupymo priemonėms, kurios traukia Europą į ekonominį sąstingį, į tikrąją recesiją, naikinant Europos socialinį modelį. Taikomos fiskalinės priemonės nutolusios nuo pasitikėjimo Europa atkūrimo, jų naudojimas tik blogina situaciją ir skatina socialinę neteisybę.
ETUC vykdomasis komitetas mano, kad recesija Europoje  gali būti sustabdyta tuo atveju,  jei bus ne tokie griežti biudžetų apribojimai, pašalintas disbalansas, siekiant  tvaraus ekonomikos augimo bei socialinės sanglaudos, bei gerbiant Pagrindinių Teisių Chartiją, įtvirtinant  vertybes ir  pagrindines teises.
Fiskalinis konsolidavimas šalims bei gyventojams turėjo didesnį poveikį, nei numatė priemones pasiūliusios institucijos, tarp jų – Europos Komisija ir Tarptautinis valiutos fondo (TVF).
TVF dabar pripažįsta, jog šiurkščiai klydo taikydamos taupymo priemones. Sunku įvertinti neigiamą šių priemonių poveikį darbuotojų ir piliečių kasdieniam gyvenimui. Kyla klausimas dėl visos griežto taupymo politikos priemonių privalumų, kurie numatyti Fiskalinėje sutartyje bei kuriuos taikė Trojka (Europos komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos centrinis bankas) ES šalims.
ETUC vykdomasis komitetas dar kartą patvirtina savo paramą profesinėms sąjungoms, kovojančioms už padorų darbą ir tinkamas gyvenimo sąlygas. Situacija, kai žmonės nebepasitiki Europos projektu, randasi dėl ekonominės politikos koordinavimo stokos ir dėl to, kad visoje Europoje nenustatyti minimalūs socialiniai standartai. Šių standartų neturėjimas laisvo kapitalo judėjimo kontekste, sudarė galimybę plėtotis konkurencijai tarp valstybių, ypač mokesčių, darbo sąnaudų ir socialinių sąlygų kontekste.
ETUC vykdomasis komitetas patvirtina, kad socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos – Europos socialinio modelio pagrindas. ETUC priešinasi išpuoliams prieš šias teises, nacionaliniu ir Europos lygiu. Vykdomasis komitetas primygtinai ragina nedelsiant priimti ir perkelti Europos socialinių partnerių susitarimus, dar prieš ES viršūnių susitikimą.
Primenama, kad Europos Sąjungos sutartyje numatyta privaloma nuostata „veikti taip, kad  Europos raida taptų tvari, pagrįsta subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir jos gerinimo aplinkos kokybės“. Vykdomasis komitetas primena, kad Europos profesinių sąjungų konfederacija rėmė Lisabonos sutartį dėl šių nuostatų.
Akcentuojama, kad šiuo metu, tarp ES institucijų ir vyriausybių vyksta diskusijos dėl bandymų sutartį keisti. Krypties keitimas – būtinas, pirmenybė turėtų būti teikiama įveikti krizę, vadovaujantis trimis ramsčiais, pasiūlytais ETUC parengtu Socialiniu paktu Europai, įgyjančiu vis daugiau palaikymo. Tie trys ramsčiai yra: socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos, ekonominis valdymas siekiant  tvaraus augimo ir užimtumo, ekonomikos, mokesčių ir socialinis teisingumas.
Vykdomasis komitetas tvirtina, kad aktyvus solidarumas, socialinė pažanga ir demokratinė atskaitomybė turi būti neatskiriama Europos projekto dalis. Labai svarbu, kad socialinės pažangos protokolas, turi būti įtrauktas ir  laikomas naujos ES sutarties neatskiriama dalimi. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), juo vadovausis įvertindama bet kokį naują Europos integracijos žingsnį.

Komentarai išjungti.