Socialinė partnerystė – pagrindinis įrankis susikalbėti ir į dialogą įtraukti visuomenę

Socialinė partnerystė – pagrindinis įrankis susikalbėti ir į dialogą įtraukti visuomenę

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, dėl informacijos pateikimo.

 

Vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, kaip nustatančiu profesinės sąjungos paskirtį ir funkciją atstovauti profesinės sąjungos narius, ginti jų teises, interesus bei atstovauti konkrečius profesinės sąjungos narius ir ginti jų interesus (individualus atstovavimas), Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties Nr. 11B-1000/PV 3-33, pasirašytos 2014 m. spalio 20 d. ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susitarimo faktui ir teksto autentiškumui patvirtinti, nuostatomis, teikiame pastabas tik dėl ,, Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo“  ir siūlome pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (toliau – Finansų ministerija) sudaroma muitinės įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, kuri iki 2018 m. gegužės 31 d. peržiūri muitinės įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, įvertina šių pareigybių atitiktį šio įstatymo 1 straipsnyje nustatytai muitinės pareigūno sąvokai, sudaro šios sąvokos neatitinkančių pareigybių sąrašus ir pateikia juos finansų ministrui. Į Finansų ministerijoje sudaromą muitinės įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisiją nario teisėmis įtraukiamas profesinės sąjungos atstovas Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties nustatyta tvarka. “

Atkreipiame dėmesį, kad nors ir nurodoma, kad Statuto projekto tikslas – šiuo metu vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybą reglamentuojančio Vidaus tarnybos statuto pagrindu suvienodinti vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministrų valdymo sričių statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų statuso, darbo užmokesčio, socialinių garantijų teisinį reglamentavimą, tačiau susipažinus su Vidaus tarnybos statuto projektu, matome, kad socialinės garantijos nėra suvienodintos, o muitinės pareigūnams nustatomas žymiai mažesnis socialinių garantijų paketas, nors Statutas visiems statutiniams pareigūnams be išimties numato vienodai griežtus reikalavimus ir apribojimus. Toks požiūris į pareigūnus, dvilypės nuostatos, numatant socialines garantijas, nesuprantamos ir nepriimtinos nei muitinės pareigūnams, nei juos atstovaujančioms profesinėms sąjungoms.

Lietuvos Respublikos įstatymuose ir pasirašytuose nacionaliniuose susitarimuose įteisintas ir įtvirtintas socialinės partnerystės principas, kaip efektyviausias būdas leidžiantis greičiausi pasiekti norimų rezultatų ir išvengti socialinių konfliktų, kuomet už derybų stalo lygiai   atstovaujant dirbantiems ir darbdaviams, o ne demonstracijomis ir mitingais – sudaromi susitarimai siekiant socialinės gerovės tikslų. Socialinė partnerystė bei dialogas yra esminė Europos Sąjungos socialinio modelio ir viešosios politikos vadybos dalis ir vienas iš svarbiausių visuomenės brandos matų – gebėjimas kuo plačiau įtraukti pilietinę visuomenę į savo problemų sprendimą. Nemanome, kad tinkamas būdas demokratinėje valstybėje bendrauti su jos piliečiais ir darbuotojų atstovais, kuomet 2017 m. lapkričio 6 d.  paskambinama ir pateikiama informacija (nuorodos) į jau pateiktus teisės aktų projektus Seimo teisėkūros bazėje bei pasiūloma iki 2017 m. lapkričio 9 d. pateikti pastabas.

Siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, tikimės ateityje glaudesnio bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.