Valstybės tarnybos įstatymo projektas – prieštarauja Konstitucijai

Valstybės tarnybos įstatymo projektas – prieštarauja Konstitucijai

Lietuvos Respublikos Seimas, spalio 10 dieną, rinkosi į neeilinį posėdį, kurio svarbiausias klausimas turėjo būti valstybės tarnybos pertvarka, o taip pat darbo užmokesčio  didinimas politikams, teisėjams, įstaigų vadovams, valstybės pareigūnams. Tačiau Seimo Teisės departamento pateiktoje išvadoje  matome, kad siūloma reforma galimai prieštarauja Lietuvos  Konstitucijai, nes Valstybės tarnybos įstatyme nenustatyti maksimalūs  pareiginės algos koeficientai. Todėl jos pateikimas Seime atidėtas.

Išvadoje išdėstyta, kad:

“…Taigi siūlomu teisiniu reguliavimu nebūtų užtikrintas hierarchinę valstybės tarnautojų sistemą atitinkantis jų atlyginimų dydžių diferencijavimas, būtų sudarytos prielaidos pažeisti valstybės tarnybos sistemos vientisumą, taip pat teisingumo ir protingumo reikalavimus.

Atsižvelgdami į visa tai, kas išdėstyta, manome, kad projekte nauja redakcija dėstomo Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 3 dalis ir 1 priedas tiek, kiek pagal juos šiame įstatyme būtų nustatyti tik minimalūs valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientai, o maksimalūs pareiginių algų koeficientai galėtų būti nustatyti kolektyvinėje sutartyje arba juos nustatytų įstaigų vadovai, taip pat šio įstatymo 21 straipsnis tiek, kiek jame nenumatyti maksimalūs valstybės tarnautojams mokėtinų priemokų dydžiai, prieštarauja Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalies nuostatai, kuria įtvirtinta piliečių teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kuria užtikrinta kiekvieno žmogaus teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą, 128 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad sprendimus dėl valstybės esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas, konstituciniam teisinės valstybės principui...”

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas vakar pritarė Seimo Teisės departamento išvadai. Valstybės tarnybos pertvarkos projektus vėl bus galima pateikti  svarstyti Valstybės tarnybos įstatyme nenustačius maksimalių pareiginės algos koeficientų ime tik tuo atveju, jei parlamentas visų Seimo narių dauguma atmes išvadą dėl prieštaravimo Konstitucijai, o tam reikia ne mažiau kaip 71 Seimo nario balso arba jei iniciatoriai – Vidaus reikalų ministerija bei Vyriausybė – pataisas patobulins.

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

2022-10-11

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6f2138c0485d11edb7269d52b4d4fd38?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=da841089-e529-4eff-aaaa-da27b2faf563

Apie Valstybės tarnybos pertvarką naujienų portaluose:

Komentarai išjungti.