TEISINGAI UŽPILDYTAS PRAŠYMAS PASPARTINA INDIVIDUALAUS DARBO GINČO NAGRINĖJIMĄ

TEISINGAI UŽPILDYTAS PRAŠYMAS PASPARTINA INDIVIDUALAUS DARBO GINČO NAGRINĖJIMĄ

Nuo šių metų darbuotojų ir darbdavių individualius darbo ginčus sprendžia prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių įsteigtos darbo ginčų komisijos. Per keturis šių metų mėnesius komisijos jau gavo per 1,7 tūkst. prašymų išnagrinėti tokius ginčus. 1,2 tūkst. bylų jau išspręstos, dažniausiai patenkinant ieškovo prašymą arba baigtos taikos sutartimis, ginčo šalims susitarus geruoju.

Tačiau pasitaiko atvejų, kai komisijos negali operatyviai išspręsti ginčo dėl paprasčiausių formalumų: nesuformuluojamas konkretus reikalavimas, nepateikiami jį pagrindžiantys įrodymai, pareiškėjai nenurodo savo kontaktų ir pan.
Darbo ginčų komisijų pirmininkai atkreipia dėmesį į pagrindinius reikalavimus, keliamus prašymams, bei atsako į dažniausiai užduodamus klausimus.
 
Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, nagrinėjanti konkrečius individualius darbuotojų ir darbdavių nesutarimus dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, paskirtos drausminės nuobaudos, nesuteiktų atostogų ir pan.
Asmenys, norintys informuoti apie kitus darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus bei prašantys atlikti patikrinimus jų įmonėse, turėtų kreiptis į VDI teritorinius skyrius arba bendruoju el. pašto adresu info@vdi.lt.
 
Į darbo ginčų komisijas gali kreiptis tiek darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiek darbdaviai, jei jų teisės yra pažeidžiamos.
 
Būtina tiksliai užpildyti prašymą. Kreipiantis į darbo ginčų komisiją reikia pateikti išsamiai situaciją apibūdinantį nustatytos formos prašymą (prašymo formą galima rasti www.vdi.lt, skiltyje „Darbo ginčai“). Jame būtina aiškiai ir konkrečiai nurodyti:
·darbo ginčo esmę, t.y. priežastį, dėl ko kilo nesutarimas,
·visas aplinkybes, galinčias nulemti darbo ginčo nagrinėjimo eigą ir sprendimą,
·kontaktus asmenų, prireikus galėsiančių patvirtinti prašyme išdėstytus faktus.
Taip pat būtina tiksliai suformuluoti reikalavimą (pvz., nurodyti prašomą išieškoti pinigų sumą, panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą, pripažinti nepagrįstu konkrečios pinigų sumos išieškojimą iš darbuotojo darbo užmokesčio dėl materialinės žalos atlyginimo ir pan.).
Labai svarbu kartu su prašymu pateikti dokumentų kopijas:
·darbo sutarties ir pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kitas išmokas (tuo atveju, jei darbdavys atsisako teikti tokią pažymą, reikia kreiptis į VSDFV (Sodros) teritorinį skyrių, kad šis išduotų pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą);
·kitų dokumentų, patvirtinančių prašyme išdėstytas aplinkybes, kopijas.
 
Sprendžiant darbo ginčus svarbu terminai. Darbuotojas ar darbdavys rašytinį prašymą išnagrinėti individualų darbo ginčą komisijai gali pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Praleistas prašymo pateikimo terminas gali būti atnaujintas darbo ginčų komisijos sprendimu, jeigu prašyme nurodytas termino praleidimo priežastis darbo ginčų komisija pripažįsta svarbiomis. Tačiau rekomenduotina suskubti kreiptis į darbo ginčų komisiją laiku.
 
Prašymus išnagrinėti darbo ginčą galima pateikti bet kuriame teritoriniame VDI skyriuje – esant reikalui jis bus persiųstas reikiamai darbo ginčų komisijai. Darbo ginčų komisijų pirmininkai atkreipia dėmesį, kad prašyme būtina nurodyti savo kontaktinius duomenis, taip pat ir mobiliojo telefono numerį.
 
Dalyvauti komisijos posėdyje nebūtina, bet patartina. Nagrinėjant prašymą, dalyvauti kviečiamos abi šalys. Net jei šalys neatvyks (prieš tai reikiama tvarka jas informavus apie posėdį), darbo ginčų komisija galės priimti sprendimus joms nedalyvaujant. Tačiau bylos nagrinėjimas vyksta sklandžiau, kai posėdyje dalyvauja ir ieškovas, ir atsakovas, be to, dalyvaudamas posėdyje asmuo turi galimybę pasisakyti, papildyti prašyme pateiktus duomenis.
 
Atvykstant dalyvauti darbo ginčų komisijos posėdyje, būtina turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

 
 
Valstybinės darbo inspekcijos
informacija

www.vdi.lt

Komentarai išjungti.