VRM IR VIDAUS REIKALŲ SRITIES PROFESINĖS SĄJUNGOS VIENIJASI BENDRIEMS TIKSLAMS

VRM IR VIDAUS REIKALŲ SRITIES PROFESINĖS SĄJUNGOS VIENIJASI BENDRIEMS TIKSLAMS

2015 m. liepos 14 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) pasirašytas keturšalis bendradarbiavimo susitarimas su vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir valstybės tarnautojų profesinėmis sąjungomis. Juo siekiama stiprinti bei plėtoti socialinę partnerystę, sprendžiant pareigūnams bei valstybės tarnautojams aktualius klausimus.

Susitarimą šalių vardu pasirašė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel.

„Šio susitarimo pasirašymas – tai tam tikras tarpusavio pasitikėjimo ženklas, liudijantis bendrą ketinimą ir norą toliau vystyti ir stiprinti esamus dalykinius santykius. Iš tiesų labai svarbu plėtoti socialinę partnerystę, nes tik sutelktai spręsdami strategiškai svarbius klausimus galime pasiekti rezultatų“, –pasirašymo ceremonijos metu sakė ministras S.Skvernelis.

Pasak ministro, susitarimas padės užtikrinti operatyvią valstybės tarnautojams ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams aktualios informacijos sklaidą, siekti bendros pozicijos sprendžiant su jų teisėtais interesais susijusius klausimus, bendromis pastangomis formuoti socialinės partnerystės tradicijas ir kultūrą bei siekti šios partnerystės plėtros nacionaliniu lygiu.

Pasirašytu susitarimu šalys įsipareigojo bendradarbiauti keičiantis turima informacija ir konsultuojantis dėl tarnautojų darbo apmokėjimo, socialinės apsaugos, saugos ir sveikatos užtikrinimo, darbo organizavimo, mikroklimato įstaigose gerinimo, kvalifikacijos vertinimo ir tobulinimo, mokymo ir motyvavimo sistemų tobulinimo, karjeros planavimo bei įgyvendinimo, valstybės tarnybos patrauklumo didinimo, į pensiją išleidžiamų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos bei integracijos į darbo rinką priemonių ir kitų tarnautojų teisių bei teisėtų interesų užtikrinimo aspektų.

Susitarime numatyta, jog VRM informuos  profsąjungas apie planuojamus priimti sprendimus, teisės aktus, susijusius su pareigūnams ar valstybės tarnautojams svarbiais pokyčiais, teiks kitą aktualią informaciją, skatins vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų ir profsąjungų bendradarbiavimą keičiantis informacija, sudarys galimybes profsąjungų atstovams dalyvauti VRM sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje. Profesinės sąjungos susitarimu įsipareigojo teikti pagalbą VRM  ginant poziciją visose institucijose ir įstaigose dėl šalių suderintų klausimų.

Šalys bendromis pastangomis sieks skatinti kolektyvines derybas dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo, užtikrins socialinės partnerystės  koordinavimą tarp atskirų lygių ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų, taip pat konsultuosis tarptautinio bendradarbiavimo socialinio dialogo srityje.

Numatoma, jog susitarimo vykdymą, tolesnio bendradarbiavimo kryptis ir kitus aktualius klausimus šalių deleguoti atstovai aptars ne rečiau kaip kas pusmetį. 


 

Visas tekstas:

http://www.vrm.lt/lit/VRM-ir-vidaus-reikalu-srities-profsajungos-vienijasi-bendriems-tikslams/1931

Šaltinis:

www.vrm.lt

Komentarai išjungti.