Žmogaus teisių komitetas – prieš siūlymą keisti Profesinių sąjungų įstatymą

Žmogaus teisių komitetas – prieš siūlymą keisti Profesinių sąjungų įstatymą

Gegužės 29 d. Seimo Žmogaus teisių komitete buvo svarstomos Profesinių sąjungų įstatymo pataisos, siūlančios įpareigoti profesines sąjungas teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą.

Įstatymo pataisas kritikavusi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė prašė komiteto narių balsuoti prieš ir tokiu būdu neperkelti šio projekto svarstymą į tarptautinį lygį. Tai, anot jos, galėtų padaryti žalą Lietuvos reputacijai.

„Profesinių sąjungų finansinių pajėgumų viešinimas gali turėti ypatingai neigiamą įtaką kolektyvinėms deryboms ir teisei streikuoti. Jeigu būtų priimtas toks projektas, būtų pažeista tarptautinė teisė ir Konstitucija”, – sakė komiteto posėdyje dalyvavusi I. Ruginienė.

„Atsižvelgiant į Vyriausybės, Trišalės tarybos ir kitų suinteresuotų organizacijų kritiškas pastabas, komiteto nuomone, įstatymo projektas neatitinka Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo oficialiosios doktrinos dėl profesinių sąjungų statuso ir veiklos pagrindinių principų, taip pat neatitinka Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“ nuostatų”, – sakė Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius.

Balsų dauguma komitetas priėmė sprendimą siūlyti projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti.

Šių metų kovo 14 d. Seimo narys konservatorius Vilius Semeška parlamentui pateikė Profesinių sąjungų įstatymo pataisas, siūlančias įpareigoti profesines sąjungas teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą. Pasak jo, šia iniciatyva siekiama viešumo ir skaidrumo.

Įstatymo pataisos numato, kad finansinės būklės ataskaitoje turėtų būti rodomas visas profesinės sąjungos turtas, nuosavas kapitalas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai. Veiklos rezultatų ataskaitoje – visos profesinėje sąjungoje ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

Profesines sąjungas siūloma įpareigoti pateikti informaciją apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir jos panaudojimą. Taip pat turėtų būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo ir jo suteikta parama. Beje, siūloma numatyti ir išimtį. Paramą suteikęs juridinis asmuo galėtų būti nenurodytas, jei paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų profesinės sąjungos per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos arba visų gautų finansavimo sumų.

Įstatymo pataisomis siūloma įpareigoti profesines sąjungas nurodyti sudarytų paskolų sutarčių datas, paskolų sumas ir jų davėjus. Taip pat siūloma, kad veiklos ataskaitoje būtų nurodytas profesinės sąjungos narių skaičius.

ELTA informacija

Komentarai išjungti.