Kaip įsteigti profesinę sąjungą

Kaip įsteigti profesinę sąjungą

KODĖL VERTA STOTI į PROFESINĘ SĄJUNGĄ?
TODĖL, KAD PROFESINĖ SĄJUNGA:
* TAVO organizacija, ji gina ir atstovauja tavo teisėms darbe;
* tariasi su darbdaviu dėl geresnių darbo sąlygų (darbo
užmokesčio didinimo ir kitų socialinių garantijų);
* nemokamai konsultuoja darbo, jo apmokėjimo ir socialiniais klausimais;
* kvalifikuoti teisininkai ir specialistai gina ir atstovauja, kai
pažeidžiamos tavo teisės darbe;
* supažindina tave su darbo teisės įstatymais ir informuoja, kai jie
pakeičiami;
* moko ir teikia daug reikalingos bei naudingos
įvairios informacijos;
* organizuoja papildomus mokymus ar konsultacijas;
* sudaro galimybes susipažinti su kitų šalių profesinių sąjungų patirtimi atstovaujant ir ginant darbuotojus, užmegzti su jais kontaktus.

STOK Į PROFESINĘ SĄJUNGĄ IR KARTU SU VISAIS TU GALĖSI:
* atstovauti savo ir kitų darbuotojų interesams derantis su
darbdaviu dėl geresnių nei numato įstatymai darbo, ekonominių
ir socialinių teisių bei garantijų;
* kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi darbo įstatymų, kolektyvinių
sutarčių ir kitų susitarimų;
* dalyvauti Lietuvos profesinių sąjungų judėjime, kartu
priimti, sprendimus;
* atstovauti savo ir kitų darbuotojų interesams vietos savivaldos, Respublikos valdymo organuose, darbdavių organizacijose.

KAIP ĮSTEIGTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ?
Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.
Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti bei formuoti savo veiklos programą.
Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.
Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų. Profesinės sąjungos organizatoriui, aktyviai dirbančiam šioje srityje, būtina žinoti mažiausiai tris esminius profesinių sąjungų steigimą, statusą ir veiklą reguliuojančius teisės aktus:
Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose)
Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms)
LR Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą palyginus su kitomis organizacijomis)
Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

PROFESINEI SĄJUNGAI ĮSTEIGTI BŪTINA, KAD JI TURĖTŲ:
* ne mažiau kaip 20 steigėjų – įmonėje, įstaigoje, organizacijoje
ar jie sudarytų ne mažiau kaip 1/10 dalį visų darbuotojų ir ne
mažiau kaip 3 darbuotojai;
* susirinkime patvirtintus įstatus (statutą);
* išrinktus vadovaujančius organus.
Taigi pirmiausia būtina surinkti 20 darbuotojų, pageidaujančių Įsteigti profesinę sąjungą. Tai yra vienintelis reikalavimas, jei steigiate profesinę sąjungą, kuri veiks daugiau kaip vienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Jei steigiate tik vienoje įmonėje, Įstaigoje ar organizacijoje veiksiančią profesinę sąjungą ir joje yra mažiau nei 200 darbuotojų, pakanka surinkti 1/10 darbuotojų, bet ne mažiau kaip 3 darbuotojus. Šiuo atveju steigiamojo susirinkimo protokole atskirai turi būti nurodyta, kiek įmonėje yra darbuotojų ir kad steigėjai sudaro ne mažiau kaip 1/10 viso darbuotojų skaičiaus.

PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATUOSE TURI BŪTI NUMATYTA:
* pavadinimas – nėra registruojamas Valstybiniame patentų
biure;
* asmens teisinė forma – profesinė sąjunga, veikianti pagal
profesinių sąjungų įstatymą.