LVTPS raštas atsakingoms institucijoms dėl savivaldybių priskyrimo įstaigų grupėms (papildyta)

LVTPS raštas atsakingoms institucijoms dėl savivaldybių priskyrimo įstaigų grupėms (papildyta)

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga parengė raštą dėl savivaldybių priskyrimo įstaigų grupėms ir išsiuntė Lietuvos Respublikos vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai.

Pateikiamas sutrumpintas tekstas.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, apibrėždamas darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams tvarką ir pagrindus, numato valstybės ir savivaldybių įstaigų skirstymą į grupes. Suskirstymas į įstaigų grupes remiasi trimis kriterijais:

1.      Valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos veiklos pobūdis.

2.      Valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos veiklos ir sprendimų galiojimo ribos.

3.      Valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos santykis su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais.

Savivaldybių įstaigų, t. y. savivaldybių administracijų, kaip biudžetinių įstaigų,  priskyrimas įstaigų grupei remiasi vieninteliu kriterijumi – Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos veiklos ir sprendimų galiojimo ribos (vienos savivaldybės teritorija) ir priklauso tik nuo gyventojų skaičiaus.

Remiantis vienu kriterijumi grupėms priskiriamos tik savivaldybių įstaigos ir teismai bei prokuratūros, tačiau pastarosios priskiriamos I-III įstaigų grupėms, o savivaldybių įstaigos III-IV grupėms.

 Manome, kad toks priskyrimas nėra pagrįstas ir teisėtas, nes nėra vertinama savivaldybių įstaigų veiklos specifika ir veiklos pobūdis.

Būtina atkreipti dėmesį, kad teismai ir prokuratūros, nors jų veikla ir apima didesnę teritoriją, vykdo vieno pobūdžio veiklą.

Savivaldybėms ir jų institucijoms vien pagal vietos savivaldos įstatymą yra priskirta: savarankiškų savivaldybių funkcijų 43, valstybinių – 36.

Savivaldybių įstaigų priskyrimas grupėms turi būti pakeistas atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių įstaigos (administracijos): užtikrina ir organizuoja Valstybės politikos įgyvendinimą, savivaldybių įstaigos per Lietuvos savivaldybių asociaciją, atstovaujančią savivaldybių interesus valstybės institucijose, tiesiogiai dalyvauja formuojant valstybės politiką, vykdo vertikalųjį ir funkcinį švietimo, kultūros, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, statybos, prekybos ir kitų paslaugų valdymo srityse. Be to, savivaldybių administracijos, kaip viešojo administravimo subjektai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos įstatymuose ir vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybių ir jų institucijų funkcijų įgyvendinimą, yra arčiausiai gyventojų esančios įstaigos ir dirba tiesiogiai su gyventojais – įgyvendina valstybės politiką ir užtikrina valstybės, kaip vientisos savarankiškos sistemos, funkcionavimą.

Taip pat pastebėta, kad savivaldybių įstaigas pagal nustatytą reglamentavimą, priskiriant žemesnio lygio įstaigų grupėms, menkinamas jų autoritetas valstybės lygmeniu. Tuomet atsiranda galimybė priimant atitinkamus sprendimus valstybės lygmeniu, taikyti skirtingus reikalavimus valstybės ir savivaldybių įstaigoms.

Apibendrinat tai kas pasakyta, siūlome savivaldybes perkelti į I arba II įstaigų grupes.

 

Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą siūlydami, naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekto 2 priede nurodytas III ir IV įstaigų grupes priskirti III grupei, tačiau palaikymo iš komiteto narių nesulaukė.

LVTPS gavo atsakymą iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: „…Nėra teisinio pagrindo savivaldybių institucijas ir įstaigas perkelti į I ir II įstaigų grupes“.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.