Pertvarkos vėjai Lietuvos valstybės tarnyboje ir Lietuvos Muitinės departamente

Pertvarkos vėjai Lietuvos valstybės tarnyboje ir Lietuvos Muitinės departamente

Vadovaujantis 2018 m. birželio 29 d. priimtu LR valstybės tarnybos įstatymu Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymu  Nr. XIII – 1370 LR Vidaus reikalų ministras  sudarė dvi tarpžinybines darbo grupes. Viena iš jų sudaryta Įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktų projektams rengti dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, valstybės tarnautojų poreikio institucijose ir įstaigose nustatymo kriterijų, konkursų į įstaigos vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankų į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, valstybės tarnautojų statuso atkūrimo, tarnybinės veiklos vertinimo ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo. Kita darbo grupė sudaryta Įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktų projektams tiems klausimams, kurie nebus pirmosios darbo grupės sprendimų kompetencijoje.

 

Šių metų liepos 30 dieną įvyko pirmas darbo grupių susitikimas, kuriame buvo aptarti svarbiausi klausimai susiję su pertvarka valstybės tarnyboje, valstybės tarnautojų centralizuota atranka, jų  vertinimu, mokymu. Ministro įsakymu numatyta iki 2018m rugsėjo 28 d. parengti ir pateikti  LR Vyriausybei Įstatymo įgyvendinimo teisės aktų projektus dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos ir dėl valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų, o iki 2018 m. lapkričio 5 d. parengti kitus teisės aktų  projektus.

Šiose darbo grupėse Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų  profesinę sąjungą  ( toliau LVTPS) atstovauja pirmininkė Irena Petraitienė ir pakaitinis narys – pavaduotoja Rima Kisielienė.

Vadovaujantis tuo pačiu valstybės tarnybos pakeitimo įstatymu sudaryta Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos valstybės tarnybos pareigybių vertinimo komisija, kuri nuspręs statutinių muitinės darbuotojų tolesnės veiklos statusą. Šioje komisijoje Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų  profesinę sąjungą atstovaus Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas, LPSK Tarybos narys  Darius Nagelis ir pakaitinis narys – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė , LVTPS pirmininkės pavaduotoja Virginija Gražinienė.

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.