Socialinės garantijos muitinės pareigūnams – skaudi tema

Socialinės garantijos muitinės pareigūnams – skaudi tema

Dabartinė tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje situacija nedžiugina. Dėl ribotų finansinių galimybių tarnyba Lietuvos Respublikos muitinėje nepatraukli iniciatyviems, sąžiningiems, įgudusiems ir kvalifikuotiems specialistams.

Dažnai į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje priimti jaunuoliai palieka ją dėl mažų atlyginimų, kurie nekompensuoja tarnybos sudėtingumo, tenkančios atsakomybės dydžio, darbo padidintos įtampos aplinkoje bei ribotos galimybės karjerai. Šios aplinkybės mus neramina, nes muitinėje ypatingai svarbu kompetentingas ir sąžiningas personalas.

Muitinės pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos daug metų kelia klausimus dėl situacijos gerinimo, o ypatingai dėl ydingų Statuto nuostatų, kurios diskriminuoja didelę dalį esamų muitinės pareigūnų. Tai didžiausias šios tarnybos skaudulys, kurio nepavyksta panaikinti jau keletą Seimo kadencijų.

Ši problema tiesiogiai sietina su socialinėmis garantijomis, išskirtinai taikomomis įvairių tarnybų pareigūnams – teise į kompensaciją pareigūnui žuvus ar susižalojus tarnybos metu bei teise gauti pareigūnų valstybinę pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą. Muitinė, vienintelė iš statutinių tarnybų, šiuo atžvilgiu, išskirtinė (neigiama prasme), nes tik šios tarnybos pareigūnai skirstomi į dvi „rūšis“ – „tikri“ statutiniai pareigūnai ir „netikri“ statutiniai pareigūnai. Šią diskriminaciją numato Statuto 51 ir 53-1 straipsniai, kurie išskiria grupę statutinių pareigūnų (Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) kuriems suteikta teisė į kompensaciją pareigūnui žuvus ar susižalojus tarnybos metu bei teisė gauti pareigūnų valstybinę pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą.

Pabrėžtina, kad Statutas, visiems statutiniams pareigūnams, be išimties numato vienodai griežtus reikalavimus, todėl tokios dvilypės nuostatos numatant socialines garantijas nesuprantamos ir nepriimtinos nei eiliniams muitinės darbuotojams nei juos atstovaujančioms profesinėms sąjungoms. Manome, kad didžiausia šios nepriimtinos situacijos priežastis, nepakankamas aukštesniosios organizacijos (Finansų ministerijos kuriai priklauso Muitinės departamentas) dėmesys muitinės problemoms, nuolatinis tarnybos muitinėje lyginimas ne su kitomis statutinėmis tarnybomis, bet su kita Finansų ministerijai pavaldžia nestatutine įstaiga – Mokesčių inspekcija, bei, mūsų nuomone, labiausiai išsiskiriančiu noru sutaupyti dirbančiųjų sąskaita. Mums tai – nesuvokiama, nes pagrindinės problemos, socialinių garantijų suvienodinimui muitinės statutinėje tarnyboje, sprendimas per metus pareikalautų iki 300 tūkst. eurų, o tai ženkliai mažiau nei vieno vidutinio valstybės lėšomis vykdomo projekto vertė, o išsprendus tokių projektų vykdymo skaidrumo klausimus, sutaupytų lėšų kiekio atžvilgiu šios problemos sprendimo vertė – absoliučiai neženkli.

Labiausiai neramina jau antri metai naujų Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto redakcijų rengimo procesas. Šių projektų rengimo ir derinimo periodu visiškai ignoruojama profesinė sąjunga ir tik priminus, kad derėtų į šį procesą įtraukti profesines sąjungas, gauname keletą dienų pastabų pateikimui.

Tikėtina, kad taip pasielgta, nes naujo Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto redakcijos projekto rengėjai surado būdą „išspręsti“ mūsų minimą problemą dėl skirtingų socialinių garantijų, t.y. visus statutinius pareigūnus šiuo metu nepatenkančius į Statuto 51 ir 53-1 straipsnių aprašymą, išskyrus aukščiausiuosius vadovus, „išstatutinti“.

Pritartumėme, kad muitinės tarnyboje šiuo metu yra administracinių skyrių kuriuose dirbančių pareigūnų atliekamos funkcijos nesietinos su statutine pareigybe pvz. Dokumentų valdymo skyrius, Finansų skyrius, Investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, Komunikacijos skyrius, Personalo administravimo skyrius, Statistikos analizės skyrius, tačiau funkciniuose skyriuose (pvz. Pažeidimų prevencijos skyrius, Muitinės procedūrų priežiūros skyrius, Muitinės kontrolės organizavimo skyrius, Ūkio subjektų patikrinimų skyrius) dirbančių pareigūnų veikla tiesiogiai susijusi su muitinės procedūrų įforminimo prekėms procesu, su asmenų veiklos kontrolės vykdymu, su administracinės atsakomybės taikymu asmenims, didele atsakomybe bei atitinka visus statutinės tarnybos požymius numatytus kitų statutinių tarnybų statutuose.

Sprendžiant naujo Statuto redakcijos klausimus pasigendame supratimo, kad šis dokumentas nėra keleto žmonių idėjų išraiška, kad jis lems visos tarnybos ir joje dirbančių pareigūnų darbo sąlygas, tarnybos patrauklumą ir gebėjimą pritraukti iniciatyvius, sąžiningus, gerus įgūdžius turinčius specialistus. Tai, kad muitinės tarnyba tampa nekonkurencinga lyginant su kitomis tarnybomis lemia ir kiti dabartinio Statuto redakcijos trūkumai lyginant su kitų tarnybų statytais.

Su šiomis probelmomis Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnų ir darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų frakcijos pirmininkę Ireną Šiaulienę.

 

Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnų ir darbuotojų

profesinės sąjungos informacija

Komentarai išjungti.