VEIKLA IR TIKSLAI

VEIKLA IR TIKSLAI

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis bei Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga įstatais.

Tikslai:
– šakos lygiu jungti, remti ir koordinuoti sąjungos narių veiksmus;
– atstovauti ir ginti sąjungos narių darbo, ekonomines, socialines, profesines teises bei teisėtus interesus;
– skatinti ir plėtoti socialinę partneryst
ę. Sudaryti kolektyvinius ir kitus susitarimus bei sutartis su darbdaviais ir jų organizacijomis;
– atstovauti ir ginti savo narių teisėtus interesus teismuose, valdžios, valdymo organuose ir santykiuose su darbdaviais bei jų organizacijomis;
– konsultuoti narius darbo, ekonomikos, socialiniais ir kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais;
– vykdyti narių visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą.

Komentarai išjungti.