BENDRAM DARBUI VIENIJAMOS SOCIALINĖS APSAUGOS DARBUOTOJUS GINANČIOS PROFESINĖS SĄJUNGOS

BENDRAM DARBUI VIENIJAMOS SOCIALINĖS APSAUGOS DARBUOTOJUS GINANČIOS PROFESINĖS SĄJUNGOS

2013 m. lapkričio 12 d. keturių profesinių sąjungų pirmininkai (Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija), atstovaujantys  socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, pasirašė susitarimą „Dėl Profesinių sąjungų atstovybės socialinės apsaugos sektoriuje sudarymo ir socialinį darbą dirbančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimo bei derybų“.

Pasirašytas ir  kvietimas, kuriuo ir kitos profesinės sąjungos, atstovaujančios socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, raginamos prisidėti prie  Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės socialinės apsaugos sektoriuje.

SUSITARIMAS
 
Dėl Profesinių sąjungų atstovybės socialinės apsaugos sektoriuje sudarymo
ir socialinį darbą dirbančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimo bei derybų
 
Vilnius
2013-11-12
 
Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas",Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija (toliau kartu vadinamos profesinės sąjungos, kiekviena atskirai – profesinė sąjunga), atstovaudamos biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose bei seniūnijose socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, sudaro jungtinę profesinių sąjungų atstovybę (toliau – Profesinių sąjungų atstovybė), socialinį darbą dirbančių darbuotojų šakos kolektyvinei sutarčiai (toliau – Šakos kolektyvinė sutartis) rengti ir derėtis dėl jos. Šalys sutaria:
 
1. Į Profesinių sąjungų atstovybę kiekviena profesinė sąjunga deleguoja po du atstovus.
2. Profesinių sąjungų atstovybė skiria ir atšaukia šakos kolektyvinės sutarties derybininkus ir kontroliuoja jų veiklą.
3. Profesinių sąjungų atstovybė, esant reikalui, bendrai organizuoja akcijas, siekia skatinti ir daryti įtaką Šakos kolektyvinės sutarties sudarymo eigai ar jos turiniui.
4. Šakos kolektyvinės sutarties derybose nepasiekus profesines sąjungas tenkinančio rezultato ir išnaudojus visas kompromiso pasiekimo galimybes, profesinės sąjungos bendrai derina veiksmus dėl šakos kolektyvinio ginčo inicijavimo. Vadovaujantis profesinių sąjungų įstatuose numatyta tvarka ir,  priėmus sprendimą, Profesinių sąjungų atstovybė sudaro streiko komitetą ir gali skelbti šakos streiką.
5. Profesinių sąjungų atstovybės posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip po vieną atstovą nuo kiekvienos profesinės sąjungos. Jei Profesinių sąjungų atstovybė nuspręs, ji gali parengti savo veiklos reglamentą.
6. Sutartis sudaryta 7 egzemplioriais – po vieną kiekvienai profesinei sąjungai ir vienas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
7. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos.
8. Kiekviena iš profesinių sąjungų gali bet kada pasitraukti iš Profesinių sąjungų atstovybės, įspėjusi kitas profesines sąjungas prieš septynias dienas.
9. Prie susitarimo gali prisijungti kitos profesinės sąjungos.
 
Raštą pasirašo: Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkė Jurgita Žiūkienė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija pirmininkas Romualdas Nemanius.

Jungtinei profesinei sąjungai
Lietuvos darbo federacijai
Profesinių sąjungų lygai
Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinei sąjungai
 
 
KVIETIMAS PRISIJUNGTI PRIE PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBĖS SOCIALINĖS APSAUGOS SEKTORIUJE
 
Šių metų lapkričio 12 dieną Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas",Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija, atstovaudamos biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose bei seniūnijose socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, pasirašė susitarimą, kuriuo sudarė profesinių sąjungų atstovybę socialinės apsaugos sektoriuje. Profesinių sąjungų atstovybė sudaryta socialinį darbą dirbančių darbuotojųšakos kolektyvinei sutarčiai rengti ir derėtis dėl jos.
 
Maloniai kviečiame kitas profesines sąjungas, jei jos atstovauja socialinį darbą dirbantiems darbuotojams,  prisijungti prie Profesinių sąjungų atstovybės socialinės apsaugos sektoriuje.

Raštą pasirašo: Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkė Jurgita Žiūkienė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija pirmininkas Romualdas Nemanius.

 

 
 
LVTPS informacija
 

Komentarai išjungti.