Profesinės sąjungos susitikimas su Aplinkos ministerijos vadovybe

Profesinės sąjungos susitikimas su Aplinkos ministerijos vadovybe

Profesinės sąjungos pirmojo susitikimo su ministerijos vadovybe metu aptarti darbuotojų teisingo motyvavimo, mokymų skatinimo, nuotolinio darbo ir mobingo prevencijos klausimai

Ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva spalio 24 d. ministerijos kanclerė Laura Masiliauskaitė susitiko  aptarti  mums rūpimus darbo sąlygų ir darbuotojų gerovės klausimus. Į susitikimą pakviesti darbo tarybos ir iniciatyvinės grupės, pasivadinusios Komandos gerovės grupe atstovai. Daugiausia dėmesio skirta diskusijoms profesinės sąjungos iškeltais darbuotojų darbo organizavimo, sąlygų, kompetencijų ugdymo, darbuotojų vertinimo ir motyvavimo  klausimams.

Mūsų iškeltas valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymosi, tobulėjimo, kompetencijų ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo skatinimo poreikis priimtas palankiai, įvertinant kaip investiciją į kuriamą vertę valstybei ir nuolat auginantį valstybės tarnautojų profesionalumą. Mūsų noras išsiaiškinti artimiausius vadovybės planus apie darbuotojų ugdymo skatinimą sutiktas teigiamai. Profesinės sąjungos siūlymas, vadovaujantis kitų ministerijų ilgamete praktika, skirti kiekvienam darbuotojui numatytą sumą (krepšelį) tobulėjimui būtų svarstomas formuojant kitų metų biudžetą. Bus ieškoma geriausių sprendimų, ar realizuoti grupinius, organizuojamus centralizuotai institucijoje mokymus, ar leisti darbuotojui krepšelį panaudoti individualiai, investuojant į jam reikalingus pagal jo darbą ar pareigas mokymus. Ar ieškoma kitų darbuotojų mokymosi skatinimo kelių.

Teiravomės apie medianos skaičiavimo teisinį pagrindą, atkreipėme dėmesį į skatinimo, karjeros galimybių, priemokų už gerus darbo rezultatus siejimo su priedo už stažą dydžiu neteisingumą, kai Valstybės tarnybos įstatymas darbuotojo įvertinimą ir skatinamą sieja su konkrečiais rezultatais, pažanga, pasiekimais. Profsąjunga siekia, kad vertinama ir skatinama butų vadovaujantis šiomis nuostatomis ir aiškiais vertinimo kriterijais, o priedas už stažą nebūtų kliūtimi. Pastarosios pagrindu buvo įvardytos Vyriausybės rekomendacijos. Be to, atsakyta, kad išvardytos problemos – praeities etapas. Nuo šiol orientuojamasi į pokyčius, objektyvių sprendimų paiešką, kad kiekvienas bent iš dalies būtų patenkintas.

Pasiteiravus apie darbo užmokesčio tvarką, taikytiną nuo 2024 m. įsigaliojus naujam Valstybės tarnybos įstatymui, gavome atsakymą, apie rengiamą projektą, kuris bus pateiktas konsultacijoms su darbuotojų atstovais – profesine sąjunga ir darbo taryba, tikėtina, šių metų lapkričio mėnesio eigoje. Iki to laiko laukiama siūlymų, kuriuos turime pateikti projekto rengėjai. Dialogas šia tema bus tęsiamas derinant projektą. Profesinė sąjunga pateiks savo siūlymus.

Profesinė sąjunga pasiteiravo apie informaciją atsisakyti darbo nuotoliu, reikalaujant, kad kiekvienas darbuotojas bent kartą per savaitę dirbtų iš ministerijos. Atsakyta, kad šis klausimas dar svarstomas. Pasiteiravome, kokios priežastys nulėmė tokį pasirinkimą. Ar įvertinti dalies darbuotojų lūkesčių, kituose miestuose dirbančių darbuotojų, gyvenančių užmiestyje ar nuo centro nutolusiuose mikrorajonuose logistikos ir darbo sąlygų pabloginimo aspektai. Kaip vieną iš tokio sprendimo priežasčių vadovybė nurodė vėluojančias užduotis ir neatliktų darbų padaugėjimą. Profesinei sąjungai paklausus, ar vėlavimai yra dirbančiųjų nuotoliu problema, atsakyta, kad tai nevertinta. Be to, įvardyta, kad svarstymą nulėmė ir tarptautinių tyrimų didžiosiose pasaulinėse kampanijose išvados apie būtinybę darbuotojams  gyvai bendrauti, mažinant susvetimėjimo ir su tuo susijusias darbo santykių, sumažėjusios savivertės problemas. Vadovybės teigimu, bus išplatinta rekomendacija (ne įpareigojimas) vadovams organizuoti darbus, kad kartą kiekvienas darbuotojas bent kartą nustatytais intervalais atvyktų į darbą. Profesinė sąjunga išsakė argumentuotus darbo nuotoliu privalumus, gerokai viršijančius trūkumus. Kai darbo pobūdis ir techninės galimybės leidžia patogiai ir visus darbus atlikti nuotoliu, tikrai nėra būtinybės vykti į biurą. Taip taupomas laikas, mažėja stresas, įtampa, prisidedame prie spūsčių ir oro taršos mažėjimo. O juk tai Aplinkos ministerijai prioritetiniai rodikliai. Juo labiau, darbo sąlygos ministerijoje, kabinetuose susigrūdus po keturis žmones, nėra darbo produktyvumo ir geros atmosferos rodiklis.

Patalpų ir patogių darbo sąlygų užtikrinimo trūkumą kanclerė nurodė kaip priežastį nepriimti sprendimo visiškai  naikinti nuotolinio darbo galimybę, tačiau, nusprendė rekomenduoti vadovams taikyti lanksčią galimybę, atsižvelgiant į politikos grupėms patogias aplinkybes (kartą per savaitę ar dvi savaites, arba kartą per mėnesį) organizuoti darbą ministerijoje. Atkreipėme dėmesį ir į darbuotojų asmenybės tipažą. Jei ekstravertams būtinas nuolatinis bendravimas gyvai, tai intravertams produktyvumas pagerėja dirbant nuotoliu. Siūlome vertinti atsižvelgiant į individualius aspektus, bet ne vadovaujantis bendrais šablonais. Svarbiausias rodiklis turi būti rezultatas. Kiekvienas šiandien gali pasirinkti patogų darbo būdą, todėl profesinė sąjunga nemato būtinybės keisti tvarką, kai darbas vyksta gerai, ir yra pasiruošusi apginti nuotolinio darbo galimybę profesinės sąjungos nariams.

Profesinės sąjungos atstovai klausė ir apie darbo sąlygas atstovams, vykstantiems į Europos Tarybos darbo grupių susitikimus. Prašėme, kad būtų atsižvelgta ir netaupoma darbuotojų sveikatos ir darbo kokybės sąskaita. Pasitaiko, kad į vienos dienos svarbų posėdį, kurio darbotvarkė užpildyta iki 18 val. leidžiama vykti tik su viena nakvyne. Kyla dilema, ar vykti iš vakaro ir išeiti iš posėdžio neapsvarsčius svarbių darbotvarkės klausimų, arba skristi ankstyvu skrydžiu posėdžio dieną, kas yra labai varginanti praktika. Atstovas turi derėtis svarbiais klausimais; į vakarą atsiranda didelis nuovargis, todėl prastėja darbo kokybė ir kenkia sveikatai. Atsakyta, kad organizuodami komandiruotes ieškoma geriausių, kartais ir brangesnių variantų, bet stengiamasi atsižvelgti į darbo sąlygas ir kokybę. Problema – finansinės galimybės.

Buvo aptartas mobingo, psichologinio smurto, priekabiavimo ir diskriminacijos problemų prevencijos ir kilusių problemų sprendimas. Apraiškų jau pasireiškia. Pagaliau ministerijoje sudaryta ir tarnybinės etikos komisija. Nacionalinė kolektyvinė sutartis (toliau – NKS) įpareigoja profesinę sąjungą reaguoti ir informuoti vadovybę apie sprendimą inicijuoti tyrimą gavus nusiskundimų ne tik iš profesinės sąjungos narių, todėl paprašėme įtraukti ir profesinės sąjungos atstovą į Darbuotojų tarnybinės etikos komisiją, kad bendradarbiaudami ir atstovaudami visoms pusėms objektyviai spręstume šias problemas ir užkirstume kelią joms. Atsižvelgta į šį profesinės sąjungos pageidavimą ir jos atstovai į komisijos sudėtį įtraukti.

Pasiūlėme inicijuoti įvairius mokymus, padedančius atpažinti mobingo apraiškas, imtis priemonių ir bendrų sprendimų, o ne ignoruoti ir nuslėpti, kas dažnai darbovietėse vyksta. Šiuo klausimu profesinė sąjunga pasiruošusi aktyviai dirbti ir ginti kiekvieną darbuotoją. Palaikėme ir kolegų iš Komandos gerovės grupė siūlymą dėl psichologo konsultacijų, padėsiančių tobulinti darbo santykius, atmosferą, spręsti streso, perdegimo, konfliktų sprendimo problemas.

Profesinė sąjunga pateikė savo siūlymus kaip bendradarbiauti. Informavome vadovybę apie darbdavio lygmens profesinės sąjungos teisę į tokios pat apimties informaciją kaip ir darbo taryba, – tokią teisę suteikia mums Darbo kodeksas. Su profesine sąjunga turi būti konsultuojamasi apie sutaupytų darbo užmokesčio lėšų paskirstymą ir metinį darbo užmokesčio skaičiavimą. Prieš pradėdama darbo pareigų ir darbo pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą, vadovybė turi nedelsdama informuoti profesinę sąjungą, kuri turi teisę pateikti nuomonę. Vieną kartą per 6 mėnesius profesinė sąjunga turi teisę inicijuoti jos nario (jam pageidaujant) ir jo vadovo pokalbį apie darbuotojo pažangą.

Prašome vadovybės suteikti visą reikiamą informaciją, reikalingą profesinės sąjungos darbui. Siekiant objektyvumo  vertinimų eigoje, norime matyti informaciją apie darbuotojų vertinimų ir motyvavimo dažnumą. Paprašėme sudaryti galimybę profesinės sąjungos atstovui dalyvauti  vadovaujančio lygmens tarnautojų priėmimo konkurso komisijoje stebėtojo teisėmis ir pareikšti savo nuomonę. Šias garantijas mums suteikia NKS. Prašome suteikti profesinės sąjungos atstovui galimybę dalyvauti jos nario, jam pageidaujant, jo vertinimo pokalbyje su vadovu, įtraukti profesinės sąjungos atstovą į komisiją pasiūlymams, kaip skatinti Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skirti jiems priemokas.

Informavome ir apie profesinės sąjungos planus inicijuoti kolektyvinės sutarties derybas ir pasirašymą.

Dėl kitų susitikimų ir bendradarbiavimo kanclerė pasiūlė tartis suderinus darbo apmokėjimo tvarkos projektą. Padėkojusi už konstruktyvų dialogą, patikino, kad ieškosime bendrų sprendimų, kad visi būtų bent iš dalies laimingi. Abi pusės sutarėme, kad atviru dialogu galime išspręsti visus iššūkius.

Virginija Vingrienė,

Aplinkos ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.