SEIME PRIIMTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PATAISOS

SEIME PRIIMTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PATAISOS

Seimas priėmė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės teiktas Korupcijos prevencijos įstatymo (projektas Nr. XIP-2472(2) ir lydimųjų Operatyvinės veiklos ir Valstybės tarnybos įstatymų pataisas (projektai Nr. XIP-2473(2), Nr. XIP-2474(2), kurios buvo parengtos atsižvelgiant į šių įstatymo nuostatų, susijusių su informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimu, nepakankamą veiksmingumą.

Priimtais pakeitimais nutarta patikslinti informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės įstaigoje, pateikimo reglamentavimą. Pagal pataisas informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas ne tik valstybės ar savivaldybės įstaigoje, bet ir įmonėje, bus pateikiama į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse.
Taip pat Seimas nusprendė išplėsti asmenų, dėl kurių informacijos prašymo pateikimas bus privalomas, ratą. Nuo šiol Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) teiks informaciją apie asmenį, kurį į pareigas skiria Respublikos Prezidentas, Seimas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, taip pat apie asmenis, kuriuos rengiamasi skirti į viceministrų, ministerijų kanclerių, savivaldybių administracijos direktorių ir jų pavaduotojų, prokurorų, valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas. Taip pat STT teiks informaciją apie asmenį, kurį Vyriausybė siūlo į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose.
Įstatyme įtvirtinta, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba galės rinkti ir pateikti informaciją apie: asmens teistumą; procese dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos asmens atžvilgiu priimtus nuosprendžius ar nutartis; asmeniui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, taip pat priimtus procesinius sprendimus šiose bylose; asmens atžvilgiu taikomas ar taikytas organizuoto nusikalstamumo prevencines poveikio priemones pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą; asmens atleidimą iš tarnybos ar pareigų dėl priesaikos sulaužymo, pareigūno (teisėjo) vardo pažeminimo, asmens padarytus šiurkščius tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir paskirtas tarnybines (drausmines) nuobaudas už juos; atvejus, kai asmuo buvo pripažintas pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatas; tai, kad priimamas į valstybės tarnybą asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į valstybės tarnautojo pareigas; įslaptintą informaciją dėl asmens rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos.
Priimtomis Valstybės tarnybos įstatymo pataisomis Seimas įtvirtino valstybės tarnautojo nepriekaištingos reputacijos kriterijus. Pagal juos asmuo negalės būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir eiti valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis bus pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo ir turės neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; taip pat dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo (ir turės neišnykusį ar nepanaikintą teistumą), dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos bus nepraėję treji metai, dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei ir turės neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Šių pareigų negalės eiti asmuo, jeigu bus atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už nustatytus šiurkščius pažeidimus, bus atleistas iš skiriamų arba renkamųjų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo arba bus atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už įstatymuose keliamų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų neatitikimą ir teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą, ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nebus praėję treji metai.
Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, priėmus šiuos įstatymų pakeitimus bus sėkmingiau įgyvendinami korupcijos prevencijos tikslai, o korupcijos prevencijos priemonė – informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas – taps veiksmingesnė.
 

 
LR Seimas

Komentarai išjungti.