Savo atstovus Trišalėje taryboje norintys turėti socialiniai partneriai pakartotinai kviečiami teikti dokumentus

Savo atstovus Trišalėje taryboje norintys turėti socialiniai partneriai pakartotinai kviečiami teikti dokumentus

Darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos, pretenduojančios deleguoti savo atstovą į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, kviečiamos teikti dokumentus, įrodančius atitikimą Darbo kodekse nustatytiems kriterijams.

 

Lietuvos Respublikos trišalė taryba yra socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių – centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų – sudaryta institucija. Joje nagrinėjami aktualūs ekonominės bei socialinės visuomenės raidos ir darbo santykių klausimai. Trišalės tarybos nariai bendrai ieško būdų spręsti gyventojų užimtumo, darbuotojų saugos, nelegalaus darbo, mokesčių sistemos, sveikatos apsaugos ir kitas problemas.

Norintys turėti savo atstovą Trišalėje taryboje socialiniai partneriai turi turėti juridinio asmens statusą ir ne mažiau kaip penkis darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, veikti nepertraukiamai bent trejus metus, būti tarptautinės profesinių sąjungų ar darbdavių organizacijos nariai. Dėl pretenduojančios organizacijos neturi būti galiojančio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, taip pat tarp kriterijų – organizacijai nėra iškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

Profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos, pretenduojančios deleguoti savo atstovą į Trišalę tarybą, turi neturėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl nesumokėtų mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir jos turi būti neskolingos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Profesinių sąjungų organizacijos turi jungti ne mažiau kaip 0,5 procento Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal darbo sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais dirbančių asmenų, o darbdavių organizacijų nariai – darbdaviai – turi būti įdarbinę ne mažiau kaip tris procentus pagal darbo sutartį ar kitais Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbančių asmenų. Paskutinysis kriterijus – organizacijos struktūriniai padaliniai turi atstovauti skirtingų ekonominės veiklos sektorių darbuotojams arba organizacijos nariai turi veikti ne mažiau kaip 2/3 Lietuvos Respublikos apskričių teritorijų.

Profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų prašoma pateikti reikiamą informaciją – dokumentų kopijas, patvirtinimo pažymas – iki 2018 metų kovo 1 d. imtinai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai el. paštu post@socmin.lt.

Nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, pagal 185 jo straipsnį Trišalė taryba bus sudaroma ketverių metų kadencijai iš 21 nario: nacionaliniu lygmeniu veikiančių septynių profesinių sąjungų deleguotų atstovų, septynių nacionaliniu lygmeniu veikiančių darbdavių organizacijų deleguotų atstovų ir septynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotų atstovų. Profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos, pretenduojančios deleguoti savo atstovą į Trišalę tarybą, turi atitikti minėtame straipsnyje nustatytus kriterijus.

Šiuo metu Trišalė taryba savo veiklą tęsia pagal iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas tol, kol vadovaujantis šio kodekso nuostatomis bus sudaryta nauja Lietuvos Respublikos trišalė taryba, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. liepos 1 dienos.

SADM informacija

Šaltinis:

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/savo-atstovus-trisaleje-taryboje-norintys-tureti-socialiniai-partneriai-pakartotinai-kvieciami-teikti-dokumentus

Komentarai išjungti.