Socialinių paslaugų sektoriaus socialinio dialogo pradžia

Socialinių paslaugų sektoriaus socialinio dialogo pradžia

Gruodžio 12 d., Briuselyje, įvyko pirmasis Socialinių paslaugų sektoriaus socialinio dialogo komiteto plenarinis posėdis inicijuotas Europos socialinių darbdavių federacijos , Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) ir Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos (EPSU). Jame deleguoti ir atstovai nuo Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos. 

Naujai suformuotas Europos socialinių paslaugų sektoriaus Socialinio dialogo komitetas sieks geresnių ir palankesnių darbo sąlygų daugiau nei 9 milijonams socialinių paslaugų darbuotojams 27 ES valstybėse narėse. Ypatingai svarbu, kad teikiamos socialinės paslaugos būtų visiems vienodai prieinamos, įperkamos ir aukštos kokybės, tačiau tai įmanoma, tik užtikrinant kokybiškas darbo sąlygas socialiniams darbuotojams.

Šios dienos susitikimas žymi reikšmingą žingsnį link svarbaus darbdavių ir darbuotojų atstovų dialogo, sprendžiant pagrindines socialinių paslaugų sektoriaus problemas.

ES Užimtumo ir socialinių teisių komisaras. Nicolas Schmit, pradėjo komiteto posėdį, išreikšdamas savo mintis, kad „ Socialinis dialogas Europoje susiduria su iššūkiais, pradedant  nuo kolektyvinių derybų mažėjimu ir baigiant būtinybe į politikos formavimą įtraukti kuo daugiau socialinių partnerių. Būtent priežiūros sektorius yra vienas iš pavyzdžių, kur galima ir reikia padaryti kuo daugiau. (…) Šis komitetas gali padėti sustiprinti kolektyvines derybas ir dvišales sutartis, ypač tose valstybėse narėse, kuriose jų nėra. Esu įsitikinęs, kad jūsų pastangos pagerins darbo sąlygas šiame sektoriuje ir pagerins milijonams Europos piliečių teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą “.

Socialinių darbdavių, EPSU ir CEMR atstovai sveikino naująjį komitetą, išsakydami savo mintis:

Europos socialinių darbdavių federacijos  prezidentas Gregoras Tomschizekas sakė: „ Šiandien yra istorinė diena Europos socialinių paslaugų sektoriui. Šiuo nauju socialinio dialogo komitetu socialiniai partneriai įsitraukia į darbą kartu, kad būtų užtikrintos geresnės darbo sąlygos, kurios leistų sektoriui pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą. Socialiniai darbdaviai, kaip ir socialiniai partneriai, tikisi teigiamo, naudingo ir prasmingo bendradarbiavimo .

Dietmar Erdmeier, EPSU Sveikatos ir socialinių paslaugų nuolatinio komiteto viceprezidentas , teigė: „ Mes, kaip darbdaviai ir profesinės sąjungos, išsikėlėme ambicingus tikslus, įskaitant ilgalaikės priežiūros rekomendacijų įgyvendinimą. Šios rekomendacijos susijusios su mažais atlyginimais, maža kolektyvinių derybų apimtimi ir kokybiškų darbo vietų trūkumu, dėl kurių, trūksta darbuotojų. EPSU tikisi bendrai įgyvendintų rezultatų, kad būtų pagerintos darbuotojų sąlygos, nes jie yra tie, kurie teikia paslaugas, o jos yra svarbios savo kokybe, kurių paslaugų vartotojai nusipelno gauti“.

Markas Elxnatas, vietos ir regioninės valdžios ekspertų grupės pirmininkas, kaip darbdavių atstovas nuo CEMR , pareiškė: „Tikimės diskutuoti ir ieškoti būdų, kaip pagerinti darbo sąlygas svarbioje socialinių paslaugų srityje. Veikianti socialinė infrastruktūra su gerai organizuotomis socialinėmis paslaugomis yra pagrindinis veiksnys siekiant gero pragyvenimo. Aktualiausia problema, su kuria susiduriame, yra kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas šiandien ir rytoj, o mūsų, socialinių partnerių, tikslas ir pareiga yra suvienyti jėgas tai pagerinti “.

Susitikimo metu socialiniai partneriai patvirtino Komiteto darbo reglamentą, taip pat 2024-2026 metų darbo programą. Po to vyko diskusija, kurias temas nagrinėti prioritetine tvarka. Buvo nuspręsta, kad Komitetas telks dėmesį į 4 pagrindines temas, kurios apima potemes, tikslus ir rezultatus.

Darbų programa 2024-2026 m

Išlaikyti ir pritraukti socialinių paslaugų darbuotojus

  • Darbo jėgos įvairovė
  • Darbo raida
  • Darbo sąlygos

Gebėjimų stiprinimas 

  • Socialinių paslaugų socialinių partnerių gebėjimų stiprinimas

Viešieji pirkimai

  • Socialiai atsakingi socialinių paslaugų viešieji pirkimai.

Europos priežiūros strategijos tolesnė veikla

  • Priežiūros strategijos darbo jėgos ir įgūdžių aspektai


Visi šie į darbo programą įtraukti veiksmai yra susiję su pagrindiniais Europos socialinių teisių ramsčio principais ir jais siekiama prisidėti prie jų įgyvendinimo.
Numatytieji bendras darbai taip pat padės įgyvendinti ES priežiūros strategiją ir Įgūdžių paktą bei plataus masto įgūdžių tobulinimą ilgalaikei priežiūrai . Europos Komisijos atstovai pristatė naujausias abiejų iniciatyvų naujienas, kurios susitikimo metu buvo aptartos su socialiniais partneriais.

Susitikimas buvo užbaigtas pristatymu apie  Socialinių darbdavių federacijos ir EPSU bendrai vykdomus ES finansuojamus projektus. Šiais projektais yra siekiama stiprinti socialinį dialogą, didinti socialinių partnerių gebėjimus, gerinti darbo sąlygas, įgūdžius ir mokymus visame sektoriuje: FORESEE , FORTE ir IWorCon .

Pristatymai (Anglų kalba):

Implementation of the care strategy one year after its adoption – presentation by Dana Bachmann – European Commission DG EMPL D2

Full slide show – including  :  Presentation of Rules of Procedure, Presentation of the Work Programme and Ongoing and past projects of EPSU and Social Employers

Komentarai išjungti.